Egy Schweitzer-feladat megoldása középiskolás eszközökkel

Egy Schweitzer-feladat megoldása középiskolás eszközökkel

A Schweitzer Miklós Matematikai Emlékverseny hosszú hagyományokra tekint vissza: 1949 óta minden évben megrendezik. A verseny egyetemisták, különösképpen matematikát tanulók számára szól, és két dolog teszi rendkívül hírhedtté és különlegessé: a formátuma és a nehézsége. A lebonyolítás a következőképpen néz ki: a versenyzők számára 10-12 feladatot tűznek ki, ezek megoldására 10 nap áll rendelkezésre. Bármilyen könyv és segédanyag felhasználható, egyedül külső személy segítségének igénybevétele nem megengedett. Ezeknek a feladatoknak sokszor még az értelmezése is komoly kutatást és utánaolvasást igényel, még matematikát tanuló egyetemisták is sok idegen szót fedezhetnek fel benne. A megoldás ennek megfelelően még ennél is nehezebb, gyakorlatilag egy kutatómunkának megfelelő energiát kell befektetni egy feladatsor megoldásába, és plusz nehézséget okoz az is, hogy nagyon széles körű a feladatok merítése: minden évben az algebra, számelmélet, geometria és analízis legváltozatosabb alterületeiből kerülnek ki a megoldandó problémák.

Néha azonban előfordul, hogy kitűznek egy-egy feladatot, ami akár középiskolások számára is érthető, mind a feladat leírása, mind a megoldása is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ezek a feladatok egyszerűek lennének, hiszen nem véletlenül válogatták be őket a feladatsorba: megoldásuk változatos ötleteket, sok kreativitást és rengeteg munkát igényel. Mindazonáltal hasznos néha ilyen példákat is mutatni a diákoknak, azt szemléltetve, hogy bár egyáltalán nem könnyű, de még a világ egyik legnehezebb matematikaversenyének is lehetséges megoldani a feladatait. Sokszor érdemes napokig agyalni, próbálkozni egy feladattal, nem feltétlenül csak a legtöbb versenyen megszokott pár órát, mert az igazán nehéz feladatok megfejtése sokszor még több időt vesz igénybe, akár napokig, hetekig is eltarthat. A szerző saját tapasztalatából kiindulva, annak, hogy valaki elinduljon a Schweitzer versenyen, megfelelő táptalaja lehet, ha már középiskolás korában rendszeresen megoldja, beküldi a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok matematika pontversenyeinek feladatait, gondolva itt főleg a B-jelű pontversenyre, és különösen tehetséges diákok esetén az A-jelűre is.

A következő feladat a 2018-as versenyről való. Bár maga a feladat elsőre geometriai megfogalmazású, de már az elejétől érezhetően gráfelméleti jellegű, ugyanakkor a megoldáshoz nem elég csak ezekre a területekre korlátozódni. A megoldáshoz szükség van számelméleti eszközökre, algebrai számításokra, kombinatorikus gondolatokra, és természetesen rengeteg gráfelméleti és geometriai megfontolásra. Érdekes megfigyelni, hogy több állításon és lemmán keresztül a bizonyítás a középiskolás versenyfeladat-megoldási eszközök széles tárházát vonultatja fel: teljes indukciós és indirekt bizonyítások, moduláris számolások, „vegyük a minimálisat”, és még a determináns is alkalmazásra kerül. Igazi demonstrációja annak, hogy minden, amit felépítünk az évek alatt, végeredményben kapcsolatban áll egymással, és hogy ezekkel az erős eszközökkel nagyon szép és nehéz tételek bizonyítására nyílik lehetőség.

Feladat (Schweitzer, 2018/4.) Legyen $P$ egy véges ponthalmaz a síkon, melyre teljesül, hogy bármely két pontjának távolsága egész szám. Lássuk be, hogy $P$ pontjai színezhetőek három színnel úgy, hogy bármely két azonos színű pont távolsága páros legyen.

Megoldás. Először is, vegyük a problémának egy gráfelméleti átfogalmazását: tekintsük azt a $G$ gráfot, aminek a csúcshalmaza $P$, és két csúcsát pontosan akkor kötjük össze éllel, ha a két pont távolsága páratlan. Ekkor a feladat állítása ekvivalens azzal, hogy $G$ csúcsai színezhetőek 3 színnel úgy, hogy azonos színú pontok között nem fut él, azaz   $\chi\left(G\right) \le 3$, ahol $\chi\left(G\right)$ a $G$ gráf kromatikus számát jelöli.

1. Definíció. A $G$ egyszerű gráf $\chi\left(G\right)$-vel jelölt kromatikus száma az a legkisebb színszám, ahány szín felhasználásával $G$ összes csúcsa kiszínezhető úgy, hogy $G$ minden élének két végpontja különböző színű legyen.

Ebben a megfogalmazásban gondolkozzunk el, miről is szól igazából ez a feladat: tekintünk pontokat a síkon, amik közül bármely kettő távolsága egész, és ennek a felállásnak a geometriája strukturálisan korlátozza a fellépő páratlan távolságokat, amit itt a $G$ gráf kromatikus száma fejez ki. Ez a kromatikus szám egyelőre még megfoghatatlannak tűnik, de könnyű találni egy gyengébb, viszont annál szemléletesebb feltételt:

1. Állítás. Adott a síkon $4$ pont, amelyek közül bármely kettő távolsága egész. Ekkor a pontok között fellépő távolságok közül legalább az egyik páros.

Ez egy szükséges (de nem elégséges!) feltétele annak, hogy a feladat állítása igaz legyen, hiszen ha lenne 4 pont, amely közül bármely kettő távolsága páratlan, akkor a $G$ gráf bármely színezésében ennek a 4 pontnak különböző színűnek kellene lennie, vagyis a kromatikus szám legalább 4 lenne.

Bizonyítás. Tegyük fel indirekt módon, hogy a 4 pont között fellépő mind a 6 távolság páratlan. Jelölje ezeket a pontokat $A,B,C$ és $D$, a megfelelő távolságokat pedig $d_{AB}, d_{AC}, d_{AD}, d_{BC}, d_{BD}, d_{DC}$. A kulcsötlet a bizonyításban, hogy számoljuk ki az $A,B,C,D$ pontok által meghatározott tetraéder térfogatát 3 dimenzióban: ez egyrészt nyilvánvalóan 0, hiszen a 4 pont egy síkban fekszik. Másrészt, ahogyan két dimenzióban háromszögekre a Héron-képlet, ugyanúgy tetraéderekre is létezik egy formula, ami a csúcsok távolságának függvényében megadja a tetraéder térfogatát, ez az úgynevezett Cayley–Menger-determináns, ami azt mondja ki, hogy ha az $ABCD$ tetraéder térfogata $V$, akkor

$\displaystyle 288V^2= \begin{vmatrix}
0 & 1 & 1 & 1 & 1\\ [3pt]
1 & 0 & d_{AB}^...
...2 & 0 & d_{CD}^2\\ [3pt]
1 & d_{AD}^2 & d_{BD}^2 & d_{CD}^2 & 0
\end{vmatrix}.
$

 

Ennek a kifejezésnek a bal oldala 0. Másrészt, feltevésünk szerint mindegyik távolság páratlan, és ismert, hogy páratlan számok négyzete 8-cal osztva mindig 1 maradékot ad. Ezt felhasználva, a jobb oldal értéke modulo 8:

$\displaystyle \begin{vmatrix}
0 & 1 & 1 & 1 & 1\\ [3pt]
1 & 0 & d_{AB}^2 & d_{A...
... [3pt]
1 & 1 & 1 & 0 & 1\\ [3pt]
1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4 \pmod{8}.
$

 

Ez viszont ellentmondás, hiszen modulo 8 a bal oldal 0-val, a jobb oldal 4-gyel egyenlő. Tehát nem lehet minden távolság páratlan. $\square$

Így tehát kizártuk, hogy $G$-ben megjelenjen a 4 csúcsú teljes gráf (feszített) részgráfként. Ez még nem elég ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy a gráf kromatikus száma legfeljebb 3. Ugyanakkor vegyük észre, hogy az előző bizonyításban maradt még „kakaó”: a determináns, amit felírunk a távolságok alapján, talán más típusú részgráfok esetén sem 0, és ezért további gráfokat is ki tudnánk zárni $G$ (feszített) részgráfjai közül. Ez valóban így is van, ahogy a következő állításban meg is mutatjuk. Mielőtt azonban még erre rátérnénk, érdemes tisztázni, mi a különbség egy gráf részgráfja és feszített részgráfja között, mert a bizonyítás további részeinek teljes megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ezen fogalmak elkülönítése.

2. Definíció. Egy gráf feszített részgráfja egy olyan gráf, melynek csúcsai az eredeti gráf csúcsainak egy részhalmaza, élei pedig a részhalmazban szereplő csúcsokat összekötő élek. Másként fogalmazva, $H$ lesz feszített részgráfja $G$-nek, ha vesszük $G$ bizonyos csúcsait és minden köztük futó élt.

Tehát minden alkalommal, amikor feszített részgráfról beszélünk, kiválasztjuk az eredeti $G$ gráf csúcsainak egy részhalmazát, és $\textit{minden}$ közöttük futó élt, és $\textit{pontosan}$ csak ezeket az éleket.

2. Állítás. $G$ nem tartalmazhat 4 csúcsból álló utat feszített részgráfként, azaz nem lehet olyan $A,B,C,D$ csúcsa, hogy $AB$, $BC$ és $CD$ között fut él, de $AC$, $AD$, és $BD$ között nem fut él.

Bizonyítás. A bizonyítás ugyanúgy megy, mint az előző állítás esetében: indirekt feltéve, hogy létezik 4 csúcsú út feszített részgráfként, a determináns értékének egyrészt 0-nak kell lennie, hiszen a megfelelő tetraéder térfogata 0; másrészt viszont most modulo 4 felírva a determinánst az esetünkben (felhasználva, hogy páratlan számok négyzete 1 modulo 4, és páros számok négyzete 0 modulo 4):

$\displaystyle \begin{vmatrix}
0 & 1 & 1 & 1 & 1\\ [3pt]
1 & 0 & d_{AB}^2 & d_{A...
...[3pt]
1 & 0 & 1 & 0 & 1\\ [3pt]
1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2 \pmod{4},
$

ami ellentmondás. $\square$

Az egyszerűség kedvéért jelöljük a továbbiakban a 4 csúcsú teljes gráfot $K_4$-gyel, a 4 csúcsból álló utat pedig $P_4$-gyel. Beláttuk tehát, hogy a $G$ gráf struktúrájában létezik a következő két megkötés: nem tartalmazza se $K_4$-et, se $P_4$-et feszített részgráfként. Kissé meglepő módon kiderül, hogy ez a két dolog elégséges is: be fogjuk bizonyítani, hogy ha egy gráf nem tartalmazza $K_4$-et és $P_4$-et feszített részgráfként, akkor kromatikus száma legfeljebb 3.

Jelölje egy tetszőleges $H$ gráf komplementerét $\overline{H}$, vagyis azt a gráfot, aminek csúcshalmaza megegyezik $H$ csúcshalmazával, és két csúcs pontosan akkor van benne összekötve, ha $H$-ban nincs.

Vegyük észre, hogy a $P_4$ gráf komplementere szintén egy $P_4$ gráf, azaz a négyelemű út egy olyan gráf, amelynek komplementere izomorf önmagával. Speciálisan tehát $P_4$ olyan gráf, amire igaz, hogy saját maga és a komplementere is összefüggő. A következő lemmában megmutatjuk, hogy gráfokban ez utóbbi tulajdonságot tudjuk karakterizálni $P_4$ segítségével.

1. Lemma. Legyen a $H$ egyszerű gráf csúcshalmaza $X$. Ekkor a következő állítások ekvivalensek:

(i) $H$-ban van $P_4$-gyel izomorf feszített részgráf;

(ii) $X$-nek létezik olyan, legalább kételemű részhalmaza, ami $H$-ban és $\overline{H}$-ben is összefüggő.

Bizonyítás. Az (i)  $\Rightarrow$ (ii) következtetéshez elég vennünk egy $P_4$-gyel izomorf feszített részgráfot $H$-ban, amelynek csúcshalmaza a fentiek szerint $\overline{H}$-ben is $P_4$-gyel izomorf részgráfot feszít ki.

A másik irányhoz tegyük fel, hogy létezik csúcsoknak egy olyan részhalmaza, ami legalább kételemű és $H$-ban és $\overline{H}$-ben is összefüggő. Legyen $X'$ egy minimális elemszámú az ilyen tulajdonságokkal bíró csúcshalmazok között. Vegyük észre, hogy $X'$ legalább négyelemű, hiszen könnyen ellenőrizhetjük, hogy nincs ilyen tulajdonságú 2 vagy 3 csúcsú gráf. Legyen $x_1 \in X'$ tetszőleges. A minimalitás miatt ekkor $X'-\{x_1\}$ vagy nem összefüggő $H$-ban, vagy nem összefüggő $\overline{H}$-ben. Mivel $H$ és $\overline{H}$ szerepe felcserélhető, így feltehetjük, hogy $X'-\{x_1\}$ nem összefüggő $H$-ban (vegyük észre, hogy ezt a felcserélést megtehetjük, mert $P_4$ komplementere izomorf önmagával, ezért ha a megcserelés után a bizonyítás talál $P_4$-et $\overline{H}$-ben, akkor ez biztosítja azt is, hogy lesz $P_4$ $H$-ban). Mivel $X'$ összefüggő $\overline{H}$-ben, és legalább kételemű, ezért létezik $x_2 \in X'-\{x_1\}$, ami szomszédos $x_1$-gyel $\overline{H}$-ben (vagyis $H$-ban nem fut $x_1$ és $x_2$ között él). Mivel $X'-\{x_1\}$ nem összefüggő $H$-ban, így az ez által a csúcshalmaz által indukált részgráfnak $H$-ban legalább két összefüggőségi komponense van. Legyen $X''$ ahhoz az összefüggőségi komponenshez tartozó csúcshalmaz, ami tartalmazza $x_2$-t. $X''$ és $X'-\{x_1\}-X''$ egyaránt nemüres, és a két halmaz között nem fut $H$-ban él.

 

Mivel $X'$ összefüggő $H$-ban, ezért ez csak úgy lehet, ha létezik $x_3 \in X''$ és $x_4 \in X'-\{x_1\}-X''$ úgy, hogy mind a kettő össze van kötve $x_1$-gyel $H$-ban.

Legyen $S'$ azon elemek halmaza $X''$-ben, amik nincsenek összekötve $H$-ban (azaz össze vannak kötve $\overline{H}$-ben) $x_1$-gyel, $S''$ pedig azon $X''$-beli csúcsok halmaza, amik össze vannak kötve $H$-ban $x_1$-gyel. Ekkor $S'$ és $S''$ diszjunkt halmazok és $S'\cup S''=X''$. Mivel $x_2 \in S'$, $x_3 \in S''$, így mindkét halmaz nemüres, és az uniójuk, $X''$, egy feszített részgráf összefüggőségi komponense $H$-ban, ezért létezik $x_2' \in S'$, $x_3' \in S''$, amik éllel össze vannak kötve $H$-ban. Így az $x_1, x_2', x_3', x_4$ pontok olyanok, hogy $x_1x_2', x_2'x_4, x_4x_3'$ élek $\overline{H}$-ben (azaz nem élek $H$-ban) és $x_2'x_3', x_3'x_1, x_1x_4'$ élek $H$-ban, vagyis az $x_1, x_2', x_3', x_4$ csúcsok által feszített részgráf $H$-ban és $\overline{H}$-ben is $P_4$-gyel izomorf. $\square$

Jelölje tetszőleges $H$ gráf esetén $\omega(H)$ a $H$ klikkszámát, vagyis a legtöbb olyan csúcs számát, amit ki tudunk választani úgy, hogy bármely kettő között fusson él.

2. Lemma. Ha egy $H$ gráfban nincs $P_4$-gyel izomorf feszített részgráf, akkor $\chi(H)=\omega(H)$.

Bizonyítás. A csúcsok számára vonatkozó teljes indukcióval bizonyítunk. Egycsúcsú gráfra az állítás nyilvánvalóann igaz. Legyen $H$ tetszőleges, legalább kétcsúcsú gráf, amiben nincs $P_4$-gyel izomorf feszített részgráf, és tegyük fel, hogy az állítás igaz minden $H$-nál kisebb csúcsszámú gráfra. Az előző lemmából következik, hogy ekkor $H$-nak tetszőleges $X$ csúcshalmazára $X$ vagy nem összefüggő $H$-ban, vagy nem összefüggő $\overline{H}$-ben. Ezt $X=H$-ra alkalmazva kapjuk, hogy vagy $H$, vagy $\overline{H}$ nem összefüggő.

Ha $H$ nem összefüggő, akkor jelöljük $C_i$-vel $(i=1,2,\ldots,r)$ az összefüggőségi komponenseit. Mivel komponensek között nem fut él, ezért $\omega(H)=\max\limits_{i=1,\ldots,r} \omega(C_i)$. Szintén amiatt, hogy nem fut a kompnensek között él, ezért külön-külön is tudjuk színezni őket, ezért adódik, hogy $\chi(H)=\max\limits_{i=1,\ldots,r} \chi(C_i)$. Az indukciós feltétel miatt $\chi(C_i)=\omega(C_i)$ (alkalmazható a feltevés, hiszen mivel a $C_i$-k feszített részgráfok, ezért nem tartalmazhatnak $P_4$-et feszített részgráfként és $\vert C_i\vert < \vert H\vert$), így $\max\limits_{i=1,\ldots,r} \chi(C_i)=\max\limits_{i=1,\ldots,r} \omega(C_i)$, vagyis $\chi(H)=\omega(H)$.

 

Ha $\overline{H}$ nem összefüggő, akkor legyenek $D_i$ $(i=1,2,\ldots,r)$ $\overline{H}$ összefüggőségi komponensei. Ekkor $i \neq j$ esetén $D_i$ minden eleme össze van kötve $D_j$ minden elemével $H$-ban. Tehát színezés esetén minden színt csak egy komponensen belül használhatunk, és klikkeket is úgy kapunk, hogy minden komponensből kiválasztunk egy klikket, és az klikk lesz $H$-ban is. Ezért $\chi(H)=\sum\limits_{i=1}^{r} \chi(D_i)$ és $\omega(H)=\sum\limits_{i=1}^{r}(D_i)$, a $D_i$-k feszített részgráfok $H$-ban, $\vert D_i\vert < \vert H\vert$, ezért az indukciós feltevést alkalmazva $\chi(D_i)=\omega(D_i)$ és így $\chi(H)=\omega(H)$$\square$

Ebből viszont már következik a fentiek alapján a feladat állítása: mivel $G$ nem tartalmaz $P_4$-et feszített részgráfként, ezért $\chi(G)=\omega(G)$, másrészt mivel $K_4$-et sem tartalmaz feszített részgráfként, ezért $\omega(G) \leq 3$, vagyis $\chi(G) \leq 3$, és éppen ezt akartuk belátni.

 Szőke Tamás

Szőke Tamás 2015-ben végzett a Földes Ferenc Gimnázium speciális matematika tagozatán, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematikus hallgatója volt. Középiskolás évei alatt számos országos eredményt ért el matematikából: 10. helyezés az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny III. kategóriájában, 9–10. helyezés a Középiskolai Matematikai Lapok A pontjelű és 13. a B pontjelű versenyén, dicséret a Romanian Master of Mathematics nemzetközi matematikaversenyen, valamint bronzérem a Közép-európai Matematikai Diákolimpián (MEMO). A versenyzést az egyetemen is folytatta, ahol I. díjat szerzett az egyetemisták nemzetközi matematikaversenyén (International Mathematics Competition for University Students, rövidítve: IMC), illetve 2018-ban 1. helyen végzett a Schweitzer Miklós Matematikai Emlékversenyen. Egyetemi évei alatt több alkalommal részt vett a Földes Ferenc Gimnázium matematikai tehetséggondozó munkájában. Jelenleg Svájcban dolgozik kvantitatív fejlesztő munkakörben. (A szerk.)