Mi is (és mire is jó) egy tiszta Hodge-struktúra?

Mi is (és mire is jó) egy tiszta Hodge-struktúra?

Egyenletrendszerek megoldásai, így áttételesen az algebrai varietások vizsgálata a matematika egyik legrégebbi problémája. A számelmélet sok alapvető kérdése nyilvánvaló módon átfogalmazható egy $ X$ algebrai varietás racionális pontjainak létezésére vonatkozó kérdéssé. Például, az előző lapszámban Tóth Árpád cikkében taglalt, A. Wiles által 1994-ben belátott nagy Fermat-sejtés azzal ekvivalens, hogy az

% latex2html id marker 835
$\displaystyle x^n+y^n - z^n=0, \quad n \geq 3
$

 egyenlet által meghatározott görbének nincs nem-triviális (az $ x=z, y=0$ és $ y=z, x=0$ triviális megoldásoktól különböző) megoldása $ \mathbf{Q}$ felett; ennek köze van az e lapszámban részletesen vizsgált

% latex2html id marker 843
$\displaystyle y^2 - x^3 -Ax -B=0
$

egyenletű elliptikus görbék tulajdonságaihoz. Az együtthatók legkisebb közös többszörösével beszorozva látható, hogy minden $ \mathbf{Q}$-együtthatós egyenletrendszer ekvivalens egy $ \mathbf{Z}$-együtthatóssal. Amennyiben az egyenletrendszer homogén polinomokból áll (azaz minden tag össz-fokszáma megegyezik, mint pl. a Fermat-egyenletben), akkor az így kapott varietás projektív lesz: mivel ekkor minden $ (x, y, z)$ megoldás és minden 0-tól különböző $ t$ testbeli elemre $ (tx, ty, tz)$ is nyilván megoldás, ezért a „lényegesen” különböző (tehát, nem csak egy megoldáshármas minden elemét ugyanazzal az állandóval megszorozva kapott) megoldásokat úgy nyerjük, hogy a teljes megoldás-halmazt a $ \mathbf{Q}^*$ multiplikatív csoporttal leosztjuk. Az így kapott megoldáshalmaz esetünkben a

% latex2html id marker 858
$\displaystyle \mathbf{Q}P^2=(\mathbf{Q}^3 \setminus \vec{0}) / \mathbf{Q}^*
$

racionális projektív sík részhalmaza. Hasonló érvelés bármely változószámú, csupa homogén polinomból álló rendszerre is érvényes, azzal a különbséggel hogy a megoldás-halmaz esetleg valamely $ 2$-től eltérő dimenziós projektív tér része. Amennyiben az egyenleteink nem homogének, akkor egy egyszerű eljárással azzá tehetők: bevezetünk egy új változót, és minden monomot megszorzunk az új változó valamely hatványával. Az elliptikus görbe esetében például $ z$-vel jelölve az új változót ennek eredménye az

% latex2html id marker 864
$\displaystyle y^2 z - x^3 -Ax z^2 -B z^3=0
$

egyenlet. Természetesen, ezt az új változó lehető legalacsonyabb hatványaival hajtjuk végre.

Adott egész-együtthatós egyenletrendszer esetén bármely $ q$ prímhatványra redukcióval származtathatunk egy $ \mathbf{F}_q$-együtthatós egyenletrendszert, ahol $ \mathbf{F}_q$ a $ q$-elemű véges testet jelöli. Szintén érdekes kérdés az így nyert algebrai egyenletrendszerek megoldhatósága egyre bővebb véges testekben: az úgynevezett Hasse-elv értelmében ilyen (és valós) megoldások bizonyos rendszereiből ugyanis néha konstruálható egész értékű megoldás. Az egyenletrendszert ismét tekinthetjük egy $ X$ algebrai varietás definiáló egyenleteinek $ \mathbf{F}_q$ felett. A véges testek feletti eset előnye, hogy a megoldás létezésén túl azok számát is vizsgálhatjuk, azaz bevezethetünk egy

% latex2html id marker 878
$\displaystyle \vert X (\mathbf{F}_{q^n}) \vert
$

leszámláló-függvényt, ahol $ X (\mathbf{F}_{q^n})$ az $ X$ definiáló egyenleteinek $ \mathbf{F}_{q^n}$ feletti megoldás-halmazát jelöli.

Egy $ \mathbf{Q}$ feletti $ X$ algebrai varietáshoz természetes és egyértelmű módon társítható egy komplex algebrai varietás is: az azt megadó egyenletrendszer komplex test feletti megoldásainak halmaza. Egy sima komplex algebrai varietáson viszont többek között természetes módon adott egy $ X_{\mathbf{C}}$ komplex analitikus sokaság-struktúra is: ez azt jelenti, hogy minden pontjának egy elegendően szűk környezetében bevezethetők a megszokott $ d$-dimenziós komplex vektortéréhez hasonló $ z_1, \ldots , z_d$ koordináták. Amennyiben $ X_{\mathbf{C}}$ teljesít egy topologikus feltételt (az összefüggőséget), akkor az itt szereplő $ d$ érték független a tekintett ponttól, és $ X$ dimenziójának nevezzük. Ha pedig $ X$ projektív, akkor a kapott $ X_{\mathbf{C}}$ kompakt. A továbbiakban $ X$-ről feltesszük, hogy sima és projektív.

A fentiek alapján vizsgálhatjuk az $ X$-hez rendelt $ X_{\mathbf{C}}$ komplex analitikus sokaságon az ilyen sokaságokhoz rendelt algebrai invariánsokat. Az egyik ilyen invariáns-fajta az úgynevezett komplex együtthatós de Rham kohomológia-csoportok, amelyek valójában véges dimenziós komplex vektorterek. Konkrétan, minden $ X$ komplex $ d$-dimenziós sokasághoz és $ k \in \{ 0, \ldots , 2d \}$ számhoz tartozik egy $ H_{dR}^k(X, \mathbf{C})$ véges dimenziós komplex vektortér. A de Rham-kohomológia értelmezéséhez szükség van az úgynevezett komplex-értékű $ k$-adfokú differenciál-forma fogalmára. Lokális komplex analitikus koordinátákban egy $ k$-forma egy

% latex2html id marker 924
$\displaystyle \alpha=\sum_{\vec{n}, \vec{m}} f_{\vec{n}, \vec{m}} (z_1, \ldots , z_d)$d% latex2html id marker 925
$\displaystyle z_{n_1} \wedge \dots \wedge$% latex2html id marker 926
$\displaystyle z_{n_p} \wedge$d% latex2html id marker 927
$\displaystyle \bar{z}_{m_1} \wedge \dots \wedge$d% latex2html id marker 928
$\displaystyle \bar{z}_{m_q}$ (1)

alakú kifejezés valamely sima $ f_{\vec{n}, \vec{m}}$ komplex-értékű függvényekre, ahol az összegzés az összes lehetséges

% latex2html id marker 932
$\displaystyle k=p+q$ (2)

felbontásra1, és

% latex2html id marker 939
$\displaystyle \vec{n}$ % latex2html id marker 940
$\displaystyle =(n_1, \ldots , n_p),$ % latex2html id marker 941
$\displaystyle 0 < n_1 < \dots < n_p < d$    
% latex2html id marker 942
$\displaystyle \vec{m}$ % latex2html id marker 943
$\displaystyle =(m_1, \ldots , m_q),$ % latex2html id marker 944
$\displaystyle 0 < m_1 < \dots < m_q < d$    

vektorokra fut. Rögzített $ (p,q)$ pár esetén a megfelelő $ \alpha$ formát tiszta $ (p,q)$-típusúnak nevezzük; komplex analitikus sokaságon egy $ k$-forma $ (p,q)$-típusú része jól meghatározott (azaz, a lokális koordinátarendszer választásától független). Az $ X_{\mathbf{C}}$-n értelmezett $ k$-formák vektorterét $ \Omega^k (X_{\mathbf{C}}, {\mathbf{C}})$-val, a tiszta $ (p,q)$-típusú formák vektorterét pedig $ \Omega^{p,q} (X_{\mathbf{C}}, {\mathbf{C}})$-val jelöljük. Minden, a (2) egyenletet teljesítő rögzített $ (p,q,k)$ számhármas esetén természetesen adódik tehát egy

% latex2html id marker 967
$\displaystyle \pi_{p,q}\colon\Omega^k (X_{\mathbf{C}}, {\mathbf{C}})$ % latex2html id marker 968
$\displaystyle \to \Omega^{p,q} (X_{\mathbf{C}}, {\mathbf{C}})$
% latex2html id marker 969
$\displaystyle \alpha$ % latex2html id marker 970
$\displaystyle \mapsto \sum_{\vert\vec{n}\vert=p, \vert\vec{m}\vert=q} f_{\vec{n}, \vec{m}} (z_1, \ldots , z_d)$d% latex2html id marker 971
$\displaystyle z_{n_1} \wedge \dots \wedge$d% latex2html id marker 972
$\displaystyle z_{n_p} \wedge$d% latex2html id marker 973
$\displaystyle \bar{z}_{m_1} \wedge \dots \wedge$d% latex2html id marker 974
$\displaystyle \bar{z}_{m_q}$

projektor, ahol $ \alpha$ lokálisan (1) által adott, és a fenti összegzés az összes rögzített $ p$ hosszúságú $ \vec{n}$ vektorra fut. A $ \pi_{p,q}$ leképezés globális jól-definiáltsága a komplex sokaság-struktúrából következik.

Mivel minden komplex analitikus sokaság egyúttal valós analitikus sokaság is, emiatt értelmezhető a differenciál-formákon egy természetes elsőrendű lineáris differenciál-operátor, a külső deriválás. Bizonyos értelemben a külső deriválás analóg a szemléletes geometriai perem-fogalmunkkal: ahogyan egy $ k$-dimenziós szimpliciális komplexus pereme egy $ (k-1)$-dimenziós szimpliciális komplexus, éppúgy egy $ \alpha \in \Omega^k (X_{\mathbf{C}}, {\mathbf{C}})$ differenciál-forma külső deriváltja egy $ (k+1)$-edfokú d$ \alpha \in \Omega^{k+1} (X_{\mathbf{C}}, {\mathbf{C}})$ differenciál-forma. Vagyis, minden $ k$-ra adódik

d% latex2html id marker 996
$\displaystyle \colon \Omega^k (X_{\mathbf{C}}, {\mathbf{C}}) \to \Omega^{k+1} (X_{\mathbf{C}}, {\mathbf{C}}).
$

Egy komplex sokaság esetében ennek az operátornak a konkrét alakját a linearitás miatt elegendő (1) egy tagjára megadni:

d% latex2html id marker 997
$\displaystyle ( f_{\vec{n}, \vec{m}} (z_1, \ldots , z_d)$d% latex2html id marker 998
$\displaystyle z_{n_1} \wedge \dots \wedge$d% latex2html id marker 999
$\displaystyle z_{n_p} \wedge$d% latex2html id marker 1000
$\displaystyle \bar{z}_{m_1} \wedge \dots \wedge$d% latex2html id marker 1001
$\displaystyle \bar{z}_{m_q})$    
% latex2html id marker 1002
$\displaystyle =\sum_{s=1}^d \left( \frac{\partial ...
...}_s \right) \wedge\mbox{d} z_{n_1} \wedge \dots \wedge \mbox{d} \bar{z}_{m_q} .$    

Az itt szereplő differenciálások a szokásos $ z=x+i y$ valós-képzetes felbontásban a

% latex2html id marker 1006
$\displaystyle \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}=...
...2 \left( \frac{\partial f}{\partial x}+i \frac{\partial f}{\partial y} \right)
$

Cauchy—Riemann operátor, valamint annak konjugáltja:

% latex2html id marker 1008
$\displaystyle \frac{\partial f}{\partial z}=\frac12 \left( \frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right).
$

Ahhoz, hogy a külső deriváltban kapott d$ z_s$ és d$ \bar{z}_s$ formákkal bővített rendszert újra növekvő sorrendbe rendezhessük, a következő relációkat használhatjuk:

d% latex2html id marker 1013
$\displaystyle z_s \wedge$d% latex2html id marker 1014
$\displaystyle z_r$ % latex2html id marker 1015
$\displaystyle =-$d% latex2html id marker 1016
$\displaystyle z_r \wedge$d% latex2html id marker 1017
$\displaystyle z_s$    
d% latex2html id marker 1018
$\displaystyle \bar{z}_s \wedge$d% latex2html id marker 1019
$\displaystyle z_r$ % latex2html id marker 1020
$\displaystyle =-$d% latex2html id marker 1021
$\displaystyle z_r \wedge$d% latex2html id marker 1022
$\displaystyle \bar{z}_s$    
d% latex2html id marker 1023
$\displaystyle \bar{z}_s \wedge$d% latex2html id marker 1024
$\displaystyle \bar{z}_r$ % latex2html id marker 1025
$\displaystyle =-$d% latex2html id marker 1026
$\displaystyle \bar{z}_r \wedge$d% latex2html id marker 1027
$\displaystyle \bar{z}_s.$    

Azt mondjuk, hogy $ \alpha$ zárt, ha d$ \alpha=0$, és $ \alpha$ egzakt, ha $ \alpha=$d$ \beta$ valamely $ \beta \in \Omega^{k-1} (X_{\mathbf{C}}, {\mathbf{C}})$ formára. Kiderül, hogy minden egzakt forma zárt, ennek fordítottja azonban általában nem igaz. A $ k$-adik de Rham-kohomológia csoport pontosan azt méri, hogy ez mennyire nem teljesül: a $ H_{dR}^k(X, \mathbf{C})$ vektorér definíció szerint a zárt $ k$-formák vektortere leosztva az egzakt $ k$-formák vektorterével.

Algebrailag az előbb bevezetett hányados minden további meggondolás nélkül értelmes, az azonban nem világos, hogy véges dimenziós-e. Ennek megvizsgálásához hasznos W. Hodge tétele, amely kimondja, hogy a fenti hányados izomorf egy bizonyos $ X$-en adott másodrendű elliptikus lineáris parciális differenciál-egyenlet $ L^2$ megoldásterével. Az derül ki ugyanis, hogy ha $ X$ sima projektív, akkor az $ X_{\mathbf{C}}$ komplex analitikus sokaságra a projektív térről egy speciális tulajdonságokkal rendelkező, úgynevezett Kähler-metrika öröklődik. A Kähler-metrika segítségével bevezethetjük az úgynevezett

% latex2html id marker 1056
$\displaystyle \Delta_{\mbox{d}}=\mbox{d}^* \mbox{d}+\mbox{d} \mbox{d}^*
$

Hodge—Laplace operátort a $ \Omega^k (X_{\mathbf{C}}, {\mathbf{C}})$ téren, ahol d$ ^*$-vel d adjungált operátorát jelöljük az $ L^2$ metrikára. A következő eredmény ma már klasszikusnak számít [5]:

Sir William Vallance Douglas Hodge (1903 - 1975) (https://www.geni.com/people/Sir-W...Hodge)
 
1. Tétel (Hodge)   Legyen $ X_{\mathbf{C}}$-n adott egy Kähler metrika. Jelöljük $ \mathcal{H}^k (X_{\mathbf{C}})$-vel a belőle származtatott Hodge—Laplace operátor $ L^2$ magját. Ekkor

% latex2html id marker 1076
$\displaystyle H_{dR}^k(X_{\mathbf{C}}, \mathbf{C}) \cong \mathcal{H}^k (X_{\mathbf{C}}).
$

A $ \mathcal{H}^k (X_{\mathbf{C}})$ elemeit $ X_{\mathbf{C}}$ feletti harmonikus $ k$-formáknak nevezzük. A kompakt sokaságokon definiált elliptikus lineáris parciális differenciálegyenletek általános elmélete ekkor garantálja, hogy $ X_{\mathbf{C}}$ de Rham kohomológia-terei véges dimenziósak.

A külső deriválásnak minden komplex sokaságon van egy természetes felbontása

d% latex2html id marker 1086
$\displaystyle =\partial+\bar{\partial}
$

alakban, ahol minden $ \alpha \in \Omega^{p,q} (X_{\mathbf{C}}, {\mathbf{C}})$ esetén

% latex2html id marker 1089
$\displaystyle \partial \alpha$ % latex2html id marker 1090
$\displaystyle =\pi_{p+1, q} ($ d% latex2html id marker 1091
$\displaystyle \alpha ) \in \Omega^{p+1,q} (X_{\mathbf{C}}, {\mathbf{C}})$    
% latex2html id marker 1092
$\displaystyle \bar{\partial} \alpha$ % latex2html id marker 1093
$\displaystyle =\pi_{p, q+1} ($d% latex2html id marker 1094
$\displaystyle \alpha ) \in \Omega^{p,q+1} (X_{\mathbf{C}}, {\mathbf{C}}).$    

Hasonlóan a Hodge—Laplace operátorhoz, bevezethetjük a

% latex2html id marker 1096
$\displaystyle \Delta_{\bar{\partial}}=\bar{\partial}^* \bar{\partial}+\bar{\partial} \bar{\partial}^*
$

Dolbeault—Laplace operátort. Könnyen látszik, hogy ez az operátor egy tiszta $ (p,q)$-típusú formát ugyanilyen típusú formába képez. A Kähler-geometria alapvető azonossága ekkor azt mondja ki, hogy

% latex2html id marker 1100
$\displaystyle \Delta_{\mbox{d}}=2 \Delta_{\bar{\partial}}.
$

Ebből és az előző észrevételből azonnal következik, hogy a harmonikus $ k$-formák vektortere felbomlik típus szerint:

% latex2html id marker 1104
$\displaystyle \mathcal{H}^k (X)=\bigoplus_{p+q=k} \mathcal{H}^{p,q} (X),
$

ahol $ \mathcal{H}^{p,q} (X)$ a tiszta $ (p,q)$-típusú harmonikus formák tere. Továbbá, mivel $ \Delta_{\mbox{d}}$ könnyen láthatóan valós operátor (azaz, kommutál a komplex konjugálással), azért létezik egy

% latex2html id marker 1112
$\displaystyle \overline{\mathcal{H}^{p,q} (X)}=\mathcal{H}^{q,p} (X)
$

izomorfizmus. A fenti fogalmak és eredmények részletesebb kifejtése megtalálható például a [4] tankönyv bevezető fejezetében.

Az előző paragrafusban nyert struktúrát tetszőleges $ V$ véges-dimenziós, komplex konjugálással ellátott komplex vektortéren értelmezhetjük: azt mondjuk, hogy $ V$-n egy

% latex2html id marker 1118
$\displaystyle V=\bigoplus_{p+q=k} {H}^{p,q}
$

direkt-összeg felbontás megad egy tiszta $ k$-súlyú komplex Hodge-struktúrát, ha minden $ p,q$ párosra teljesül a következő feltétel:

% latex2html id marker 1124
$\displaystyle \overline{{H}^{p,q}}={H}^{q,p}.
$

Ezzel a terminológiával élve tehát Hodge tétele azt mondja ki, hogy a $ H_{dR}^k(X_{\mathbf{C}}, {\mathbf{C}})$ de Rham kohomológia-téren létezik egy természetes tiszta $ k$ súlyú Hodge-struktúra.

Kanyarodjunk vissza a kiinduló-pontunkhoz: a véges testek feletti algebrai varietások racionális pontjainak kérdéséhez, amelyről 1949-ben A. Weil négy mély tulajdonságot sejtett meg. A Weil-sejtések teljes bizonyítása P. Deligne nevéhez fűződik [1], amely eredményéért 1978-ban Fields-éremmel jutalmazták. Magukat a sejtéseket itt teljes részletességgel nem közöljük, csupán egy azokból következő, első látásra talán meglepő összefüggést egy $ X$ algebrai varietás leszámláló-függvénye és az $ X$-hez rendelt $ X_{\mathbf{C}}$ komplex analitikus sokaság de Rham kohomológia-tereinek dimenziói között.

 
 
2. Tétel (Deligne)   Legyen $ X$ egy sima projektív algebrai varietás $ \mathbf{Q}$ felett. Tegyük fel, hogy véges sok prím $ q$ hatványaitól eltekintve $ X$ leszámláló—függvénye polinom alakú:

% latex2html id marker 1149
$\displaystyle \vert X (\mathbf{F}_{q}) \vert=b_d q^d+b_{d-1} q^{d-1}+\dots+b_0
$
valamely ($ q$-tól független) $ b_0, \ldots, b_d$ együtthatókra2. Ekkor, minden $ k \in \{ 0, \ldots, d \}$ esetén

% latex2html id marker 1159
$\displaystyle b_k=\dim_{\mathbf{C}} H_{dR}^{2k} (X_{\mathbf{C}}, {\mathbf{C}})
$
és minden $ k \in \{ 0, \ldots, d-1 \}$ esetén

% latex2html id marker 1163
$\displaystyle \dim_{\mathbf{C}} H_{dR}^{2k+1} (X_{\mathbf{C}}, {\mathbf{C}})=0.
$

A tétel feltétele erősnek tűnhet, ám kiderül hogy az így is lefed számos érdekes esetet. Lássunk ezek közül egyet!

Példa    Legyen $ X$ a Fermat-görbe az $ n=2$ esetben, amelynek egyenlete könnyen láthatóan

% latex2html id marker 1174
$\displaystyle x^2=(z-y) (z+y)
$
alakra hozható. Tegyük fel, hogy $ q \neq 2$. Mivel a megoldásokat átskálázás erejéig azonosnak tekintjük, különböztessük meg az $ x \neq 0$ és $ x=0$ eseteket. Az első esetben elérhetjük, hogy $ x=1$ legyen, és bevezethetjük az $ u=z-y, v=z+y$ új koordinátákat. Ekkor minden rögzített $ u \neq 0$ érték esetén $ v=u^{-1}$ már egyértelműen meghatározott. Mivel $ q \neq 2$, azért $ u$ és $ v$ pedig meghatározzák $ y$ és $ z$ értékét:

% latex2html id marker 1200
$\displaystyle y=2^{-1} (v - u), \quad z=2^{-1} (v+u).
$
Látjuk tehát, hogy a $ \mathbf{F}_{q}P^2$ projektív síkon $ q-1$ ilyen megoldás van: minden $ u \in \mathbf{F}_{q} \setminus \{ 0 \}$ esetén $ [2:u^{-1} - u: u^{-1}+u]$. Másrészről, amennyiben $ x=0$ akkor sem $ y$ sem $ z$ nem lehet 0, így átskálázással elérhetjük hogy $ y=1$ legyen. Ekkor azonban $ z=\pm 1$, amely a $ q \neq 2$ esetben két egymástól különböző megoldást ad. Összeadva a különböző megoldások számát tehát megkapjuk a leszámláló—függvényt:

% latex2html id marker 1223
$\displaystyle \vert X (\mathbf{F}_{q})\vert=q+1.
$
Mivel ez polinom, ezért alkalmazható Deligne tétele, és azt kapjuk hogy

% latex2html id marker 1225
$\displaystyle \dim_{\mathbf{C}} H_{dR}^{0} (X_{\ma...
..., {\mathbf{C}})=1=\dim_{\mathbf{C}} H_{dR}^{2} (X_{\mathbf{C}}, {\mathbf{C}}),
$ 
és

% latex2html id marker 1227
$\displaystyle \dim_{\mathbf{C}} H_{dR}^{1} (X_{\mathbf{C}}, {\mathbf{C}})=0.
$
Ellenőrizzük most le geometriailag a kapott eredményt! A Fermat-egyenlet $ n=2$ esete egy sima másodfokú görbét határoz meg a projektív síkon. Ismert elemi projektív geometriából, hogy a komplex számok felett bármely sima másodfokú görbe homeomorf egy két-dimenziós $ S^2$ gömbbel. Az $ S^2$ kohomológia-csoportjainak dimenziója bizonyos standard technikák alkalmazásával egyszerűen kiszámolható: a 0-adik kohomológia-csoportját az állandó függvények alkotják, amelyek értelemszerűen $ 1$-dimenziós vektorteret határoznak meg. A második kohomológia-csoportját bármely rögzített térfogati formájának többszörösei alkotják. Végül, azt hogy az első kohomológia-csoportja eltűnik, kicsit körülményesebb szabatosan belátni; következik például abból a szemléletesen (de matematikailag nem teljesen) nyilvánvaló észrevételből, hogy $ S^2$-n minden hurok „pontra húzható”.
 

Deligne fenti tételének eredménye csak sima projektív varietásokra igaz. A tiszta Hodge-struktúra fogalmának létezik egy kiterjesztése, az úgynevezett kevert Hodge-struktúra, amelynek kidolgozása szintén Deligne érdeme [2], [3]. Bebizonyította többek között, hogy amennyiben $ X$ nem sima vagy nem projektív, akkor a de Rham-kohomológia terein kevert Hodge-struktúra értelmezhető. Ennek a kevert Hodge-struktúrának a segítségével pedig bevezethető egy $ E_X(x,y)$  kétváltozós polinom. N. Katz általánosította Deligne tételeinek fenti következményét [6]: bebizonyította, hogy ha egy $ X$  algebrai varietás leszámláló-függvénye valamely $ P_X$  polinom, akkor$\displaystyle E_X(x,y)=P_X(xy).
$

Ezen további elméletek magyarázata azonban már túlmutat jelen cikkünk keretein.

Szabó Szilárd

BME Matematika Intézet, Geometria Tanszék

Irodalomjegyzék

1
P. Deligne, La conjecture de Weil: I, Publ. Math. IHES, 43, 1974.
2
P. Deligne, Théorie de Hodge. II, Publ. Math. IHES, 40, 1971.
3
P. Deligne, Théorie de Hodge. III, Publ. Math. IHES, 44, 1974. 
4
P. Griffiths, J. Harris, Principles of Algebraic Geometry, John Wiley & Sons, 1978. 
5
W. Hodge, The Theory and Application of Harmonic Integrals, Cambridge University Press, New York, 1941.
6
N. Katz, $ E$-polynomials, zeta-equivalence and polynomial count varieties, függelék itt: T. Hausel, F. Rodriguez-Villegas, Mixed Hodge polynomials of character varieties, Invent. Math. 174, 2008.

 


Lábjegyzetek

1
Remélhetőleg, az olvasó nem téveszti össze az itt bevezetett $ q$ számot a korábban szintén $ q$-val jelölt prímhatvánnyal — mivel mindkét jelölés bevett az elméletben, a szerző nem kíván eltérni egyiktől sem.
2
A tétel ennél gyengébb feltételek mellett is igaz, amelyek kimondása azonban itt túl technikai lenne.