Wiles és az Iwasawa-elmélet fősejtése

Wiles és az Iwasawa-elmélet fősejtése

1. Bevezetés

Andrew Wiles már a Fermat-sejtés bizonyítása előtt is híres matematikus volt. Kiemelkedő jelentőségű az Iwasawa-elméleti munkássága, melynek célja komplex $ L$-függvények (a Riemann-féle $ \zeta$-függvény általánosításai) és különböző aritmetikai objektumok közötti kapcsolat létesítése. Ebben a cikkben ezt próbáljuk elmagyarázni a legegyszerűbb esetben, amikor az aritmetikai objektum az ún. Tate-motívum (ami lényegében az egységgyökök aritmetikáját írja le), az alaptest a racionális számok teste, a komplex $ L$-függvény pedig a Riemann-féle $ \zeta$-függvény. Az Iwasawa-fősejtés bizonyítása ebben a legegyszerűbb esetben Wiles és Barry Mazur közös eredménye, de Wiles ezt általánosította a racionális számok helyett tetszőleges teljesen valós számtestre is (azaz olyan $ \mathbb{Q}(\alpha)$ bővítésekre, hogy $ \alpha$ minimálpolinomjának minden komplex gyöke valós). Továbbá Wiles témavezetőjével, John Coatesszal közösen igazolta az Iwasawa-fősejtést komplex szorzással (egyfajta ritka, de fontos szimmetriával) rendelkező elliptikus görbékre is, mely a legelső fontos részeredmény volt az azóta milleniumi egymilliódolláros problémává avanzsáló Birch–Swinnerton-Dyer-sejtésre.

2. Fermat-tól Kummerig

Mint az algebrai számelméletben szinte mindennek, az Iwasawa elmélet gyökerei is a Fermat-sejtés – mely szerint az $ x^n+y^n=z^n$ egyenletnek nincsenek nemtriviális megoldásai, ha $ n>2$ – bizonyítására adott korai próbálkozásokban vannak. Nyilvánvaló, hogy a sejtést elég bebizonyítani abban az esetben, amikor $ n=4$, vagy $ n$ egy páratlan prímszám. Maga Fermat az $ n=4$ esetre bizonyítást adott egy későbbi levelében. Euler az $ n=3$ (1770), Dirichlet az $ n=5$ esetet bizonyította (1828).

Ezek az elszigetelt esetek is rámutattak arra, hogy a Fermat-sejtésben két esetet érdemes megkülönböztetni: az ún. első esetet, amikor $ p$ nem osztja az $ x,y,z$ számok egyikét sem, illetve a második esetet, amikor $ p$ osztja valamelyiket, (amennyiben az $ x,y$ és $ z$ számok relatív prímek, ami feltehető, akkor pontosan egyet).

Az első általános tétel, ami több, mint egy exponensről mond valamit, Sophie Germain1 nevéhez fűződik: ha $ p$ egy olyan prím, hogy $ 2p+1$ szintén prím, akkor a Fermat-tétel első esete igaz $ p$-re. Germain módszerét általánosítva Legendre megmutatta, hogy az első eset igaz minden $ p<100$ prímre.

Az $ n=7$ eset nehéznek bizonyult. Az első bizonyítás Lame nevéhez fűződik (1839). A korabeli matematikusok Cauchy, Lame, és mások több cikkben tökéletesítették módszereiket, és 1847-ben Lame a Francia Akadémián bejelentette, hogy belátta a Fermat sejtést. Liouville azonban rámutatott, hogy a bizonyítás, amely az ún. körosztási testek egészeinek számelméletén alapszik, felhasználja a prímfelbontás tételét, ami ebben a gyűrűben bizonyításra szorul. Valójában, egy másik problémán dolgozva, Kummer már 1846-ban megmutatta, hogy a 23-adik egységgyökökkel képzett gyűrűben nem igaz a számelmélet alaptétele, és így Lame2 bizonyítása sem működhet.

Kummer azonban ennél jóval többet bizonyított, bevezette az ideális számok elméletét, és ennek segítségével igazolta a következőket. Legyen $ \zeta_p=\cos(2\pi/p)+i\sin(2\pi/p)$ és $ R=\mathbb{Z}[\zeta_p]=\{ a_0+a_1 \zeta_p +\ldots+ a_{p-2}\zeta_p^{p-2} \mid a_0,a_1,\ldots a_{p-2}\in \mathbb{Z} \}$. Az $ R$ gyűrű két ideálja $ I,J$ legyen ekvivalens, ha van olyan $ \alpha,\beta \in R$, $ \alpha\beta\neq 0$, hogy $ \alpha I= \beta J$. Kummer egyik legfontosabb felfedezése, hogy a számelmélet alaptétele az ideálok bevezetésével megmenthető, továbbá annak bizonyítása, hogy a fenti ekvivalencia-reláció véges sok osztályra bontja az $ R$ gyűrű ideáljait. A továbbiakban jelölje az osztályok számát $ h_p$.

A Fermat-sejtéssel kapcsolatban Kummer fő eredménye a következő. Legyen $ p$ egy olyan prím, hogy $ p$ nem osztja a $ h_p$ osztályszámot (ezeket reguláris prímeknek hívjuk). Ha $ p$ reguláris, akkor az $ x^p+y^p=z^p$ egyenletnek az egész számok körében nincs olyan megoldása, melyre $ xyz\neq 0$. Azóta is megoldatlan kérdés, hogy létezik-e végtelen sok reguláris prím – azt viszont tudjuk3, hogy végtelen sok irreguláris prím van (a legkisebb a 37). Viszont heurisztikus gondolatmenetek azt mutatják, hogy a prímek kb. $ 60{,}65\%$-a reguláris – ez Siegel sejtése (1964).

Ezen túlmenően Kummer kapcsolatot talált a $ h_p$ osztályszám és a Riemann-$ \zeta$ függvény negatív egész helyeken felvett értékei között. Ennek segítségével a $ h_p$ osztályszám $ p$-vel való oszthatóságára a következő kritériumot adta: $ p$ pontosan akkor reguláris prím, ha $ p$ nem osztja a $ B_k$ Bernoulli szám egyszerűsített alakjának számlálóját semmilyen $ k=2,4,\dots,p-3$ páros számra sem.

Az alapfogalmakban jártas olvasó innen folytathatja az 5. fejezettel, átugorva a 3. és 4. fejezeteket.

 3. Riemann $ \zeta$-értékek

A $ \zeta$-függvény, $ \zeta(s)=\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ konvergens ha $ s>1$ valós. Riemann megmutatta, hogy ez a függvény természetes módon kiterjeszthető komplex értékekre, az $ s=1$ kivételével, és a kiterjesztett függvény zérushelyei pontos információval rendelkeznek a prímszámok eloszlásáról. Ezen alapvető észrevételeiért a függvényt Riemann-féle $ \zeta$-függvénynek hívjuk.

Már jóval korábban, az analízis születésekor izgalmas kérdés volt $ \zeta(2)$ értéke. Ezt Euler határozta meg, $ \zeta(2)=\frac{\pi^2}{6}$. Euler e munkáját kiteljesítette, belátta, hogy $ \zeta(2n)= (-1)^{n+1} B_{2n}\,\frac{(2\pi)^{2n}}{2(2n)!} $. Itt a $ B_k$ Bernoulli számok a következőképpen adhatók meg. Legyen

$\displaystyle F(t)= \begin{cases}
\frac{t}{e^t-1} & \text{ ha } t\neq 0 \\
1 & \text{ ha } t=0
\end{cases}$

ekkor $ B_k=F^{(k)}(0)$, azaz az $ F$ függvény $ k$-adik deriváltja $ t=0$-ban. Ekvivalens módon $ F(t)=\sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k}{k!}t^k$, és így a Bernoulli számok az $ (e^t-1)F(t)=t$ egyenletből rekurzívan számíthatók. Feladat: Igazoljuk, hogy $ B_k=0$, ha $ k>1$ páratlan.

Euler ezen túlmenően észrevette, hogy, ha a $ \zeta$-függvény valamilyen természetes módon értelmezhető lenne negatív egészeken, akkor a $ \zeta(k)$ és $ \zeta(1-k)$ értékek között egy egyszerű kapcsolat áll fenn. Ezt a szimmetriát Riemann munkája után a $ \zeta$-függvény függvényegyenletének hívjuk. Euler speciális eredménye a

$\displaystyle \zeta(1-k)=-\frac{B_k}{k}
$

összefüggés, ha $ k\geq 2$ páros.

Euler ötlete a következő. A $ \sum\limits_{n=1}^\infty q^n =\dfrac{q}{1-q}$ azonosságban a $ q=e^t$ helyettesítés után az $ \dfrac{e^t}{e^t-1} = \sum\limits_{n=1}^{\infty} e^{nt}$ azonosságot kapjuk, ami értelmes és igaz minden $ t<0$ valós számra. Ha az így kapott azonosságot $ k$-szor deriváljuk, és utána az értelmezési határon lévő $ t=0$-t helyettesítünk, akkor $ \sum\limits_{n=0}^\infty n^k $-ra kapnánk értéket. Ez persze ebben a formában még nem alkalmazható, hisz két értelmetlen mennyiség között fennálló formális azonosságot ad. Ehelyett Euler a következő trükkel élt

$\displaystyle q+q^2+q^3+q^4\cdots = (q-q^2+q^3-q^4+\cdots)+2(q^2+q^4+\cdots).
$

Ebből átrendezés után az előbbi helyettesítést alkalmazva

$\displaystyle \dfrac{e^t}{1+e^t } = \sum_{n=1}^{\infty} e^{nt} -2 \sum_{n=1}^{\infty} e^{ 2nt}.
$

Itt a bal oldalon álló függvény már értelmes $ t=0$ környezetében, és így $ k$-szor deriválva a

$\displaystyle \left[\left(\frac{d}{dt}\right)^k \left(\frac{e^t}{e^t+1}\right)\right]_{t=0} = (1-2^{k+1}) \sum_{n=1}^{\infty }n^k
$

azonosságot kapjuk, ahol persze a jobb oldal értelmetlen, de Euler ezzel a módszerrel definiálja. Pl. $ k=1$ esetében Euler jelölése szerint

$\displaystyle 1+2+3+4+\cdots=-\frac{1}{12}.
$

A $ \zeta(1-k)=-\frac{B_k}{k}$ azonossághoz csak az $ \frac{e^t}{e^t+1}$ függvény 0 körüli Taylor-sorát kell kifejezni a Bernoulli-számok segítségével, (ami viszonylag könnyen megtehető, felhasználva, hogy $ \frac{e^t}{e^t+1}-\frac{1}{2}$ páratlan).

Euler fenti felfedezése a Riemann-féle kiterjesztés segítségével válik majd pontossá.

4. $ p$-adikus számok

Mint ahogy a valós számok legintuitívabb bevezetése a végtelen tizedestörteken keresztül történik, a $ p$-adikus számokat is legegyszerűbb végtelen $ p$-hatványösszegekként felfogni. Ugyanakkor egy elsőre furcsának tűnő változtatást végzünk, egy $ p$-adikus szám

$\displaystyle x=\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n p^n,
$

ahol az $ \{a_n\}$ számjegyek a $ \{0,1,2,\ldots,p-1\} $ értékek körül kerülnek ki. Fontos, hogy itt most a kitevők tetszőlegesen nagyok lehetnek. Ebben a világban $ \lim\limits_{n\to \infty}p^{n}=0$ fog fennállni, és $ p^{-n}$ lesz divergens. A $ p$-adikus számok összességét $ \mathbb{Q}_p$, azon $ p$-adikus számok halmazát, amelyek csak nemnegatív $ p$-hatványt tartalmaznak $ \mathbb{Z}_p$ jelöli. Érdemes meggondolni, hogy a fenti formális végtelen összegek összeadása vagy szorzása az általános iskolában megszokott módszerrel, a maradékok helyiértékes továbbvitelével, könnyen definiálható, és így $ \mathbb{Z}_p$ egy gyűrű. Tehát bármilyen meglepő, nincs szükség előjelre, például $ -1=\sum\limits_{n=0}^{\infty} (p-1) p^{n}$.

Ugyanakkor jogosan merül fel a kérdés, hogy ez az önmagában esztétikus matematikai rendszer mire hasznos. Az nyilvánvaló, hogy klasszikus geometriára nem, a geometria számszerűsítésében a negatív hatványok a kicsik – bár van olyan fizikai elmélet, mely szerint a kis távolságokban a tér nem a valós számokhoz, hanem a $ p$-adikusakhoz hasonlóan viselkedik4. Habár a halmazelmélet szempontjából a $ [-0{,}01;0{,}01]$ intervallum ugyanakkora mint a $ [-100;100]$ intervallum, a geometriai intuíció szerint a $ [-0{,}01;0{,}01]$ intervallum lényegesen kevesebb helyet foglal el. Nyilvánvaló, hogy jóval több információnk van egy hosszról, ha tudjuk, hogy kisebb mint $ 0{,}01$, mintha csak azt tudnánk róla, hogy kisebb, mint 100.

Az egész számok halmazán ugyanígy joggal gondolhatjuk a 9-cel osztható számokról, hogy egy kisebb hányadát alkotják a számoknak5. Ezt az információt egy újfajta, aritmetikus és nem geometriai metrika bevezetésével fejezhetjük ki. Legyen $ d(x,y)=\vert x-y\vert _p$, ahol $ \vert z\vert _p=p^{-n}$, ha $ z$ osztható $ p^n$-nel, de $ p^{n+1}$-gyel már nem. A $ d(x,y)$ metrikát definiál $ \mathbb{Z}$-n, és a $ p$-adikus egészek $ \mathbb{Z}_p$ gyűrűje $ \mathbb{Z}$ teljessé tétele ebben a metrikában.

A $ p$-adikus számok tehát a $ p^k$ hatványok szerinti kongruenciák vizsgálatában játszik fontos szerepet. Egy fontos konkrét alkalmazás a következő. Egyszerű akadálya egy számelméleti egyenlet megoldhatóságának, ha már valamely egész szerinti maradékok vizsgálata kimutatja, hogy az egyenlet kielégíthetetlen. Ha $ n=p_1^{e_1}\cdots p_k ^{e_k}$, akkor a kínai maradéktétel szerint már valamely prímhatványra sincs megoldás. Ennek a módszernek a szofisztikáltabb változata az ún. lokális-globális elv, ami központi szerepet játszik a modern algebrai számelméletben. Vegyük észre, hogy nem elég prímmodulusokat nézni: pl. az

$\displaystyle x^2+y^2=3z^2
$

egyenletnek modulo 3 létezik nem-triviális megoldása (jelesül a $ (0,0,1)$), és mod 9 is, de már csak olyan, amiben $ x$, $ y$, és $ z$ is osztható 3-mal (feladat az olvasónak: miért is?). Persze a szó eredeti értelmében tetszőleges $ n$-re létezik olyan megoldás mod $ 3^{2n}$, mely nem csupa 0-kból áll, de minden ilyen megoldásra $ 3^n$ osztója kell legyen $ x,y$ és $ z$ mindegyikének. Ha $ n$-nel tartunk a végtelenbe, akkor ezek a megoldások $ \mathbb{Z}_3$-ban már csupa 0-vá válnak, tehát a fenti egyenletnek nem lehet nem-triviális racionális megoldása sem. A $ p$-adikus számok tehát lehetővé teszik, hogy a $ p$ prím egyre növekvő hatványai szerinti maradékosztályok gyűrűjét egyetlen nagy gyűrűbe foglaljuk össze, ezek a $ p$-adikus egészek.

Bár a $ p$-adikus számok axiomatikus megalapozása terjedelmes, a tételek és bizonyítások technikailag sokkal egyszerűbbek, mint a valós számok esetében. Az érdeklődő olvasó könnyen megtalálja az elmélet kifejtését pl. Gouvêa: $ p$-adic Numbers, An Introduction Springer (1997) könyvében.

5. Mi is az a $ p$-adikus $ L$-függvény?

Kummer a 19. század végén nemcsak azt vette észre, hogy a Riemann-féle $ \zeta$-függvény negatív egész helyeken felvett értékei és a körosztási testek osztályszáma között összefüggés van. Az ő nevéhez fűződnek a következő kongruenciák a Bernoulli-számokra:


$\displaystyle (1-p^{k-1})\zeta(1-k)=(p^{k-1}-1)\frac{B_k}{k}\equiv(p^{l-1}-1)\frac{B_l}{l}=(1-p^{l-1})\zeta(1-l)\pmod{p^m},$ (1)

ha $ p-1\nmid k\equiv l\pmod{\varphi(p^m)}$, ahol $ \varphi(p^m)=p^{m-1}(p-1)$ az Euler-féle $ \varphi$-függvény. Ezt úgy kell érteni, hogy a két oldalon álló racionális számok nevezője nem osztható $ p$-vel, ezért tekinthetjük mindkét oldalt modulo $ p^m$.

A következő heurisztikus gondolatmenet szigorúan véve teljesen hibás, és nem is lehet ilyen formában precízzé tenni, de mégis rámutat arra, hogyan lehet egy ilyen Kummer-féle kongruenciát megsejteni. Induljunk ki a ( $ \mathrm{Re}(s)>1$ esetén értelmes)

$\displaystyle \zeta_p^*(s):=(1-p^{-s})\zeta(s)=\prod_{q\neq p\text{ prím}}\frac{1}{1-q^{-s}}=\sum_{1\leq n, (n,p)=1}\frac{1}{n^s}
$

formulából: ez nem más, mint a módosított $ \zeta$-függvény, ahol a $ p$-hez tartozó Euler-faktort kihagyjuk a szorzatból. Vegyük észre, hogy az Euler-Fermat tétel értelmében (mivel feltettük, hogy $ (n,p)=1$)

ha     $ k\equiv l\pmod{\varphi(p^m)}$,    akkor     $ n^k\equiv n^l\pmod{p^m}$.

Ha ennek a végtelen sok kongruenciának a reciprokát összeadjuk, akkor

$\displaystyle (1-p^{-k})\zeta(k)\equiv (1-p^{-l})\zeta(l) \pmod{p^m}
$

adódik. Sajnos ezzel a gondolatmenettel több bökkenő is van:

  1. egyrészt miért lehetne összeadni végtelen sok kongruenciát;
  2. másrészt ha $ k$ és $ l$ pozitív egészek, akkor $ \zeta(k)$, ill. $ \zeta(l)$ nem racionális, de még csak nem is algebrai szám – mi értelme lenne akkor egy ilyen kongruenciának?;
  3. harmadrészt ha viszont negatív egész $ k$-t és $ l$-et veszünk (ilyenkor $ \zeta(k)$ és $ \zeta(l)$ valóban racionális), és az 1. számú problémával valamilyen csodával határos módon megbírkózunk, akkor pedig az a baj, hogy a $ \sum_{1\leq n, (n,p)=1}\frac{1}{n^k}$ összeg nem konvergál.

Annál inkább bámulatos, hogy az (1) kongruenciák mégis teljesülnek (legalábbis, ha $ p-1\nmid k$)!

Az (1) kongruenciát a következőképpen is interpretálhatjuk. Rögzítsünk egy $ j$ nemnulla maradékot modulo $ p-1$, azaz egy számot 1 és $ p-2$ között, továbbá egy $ \mathfrak{s}\in\mathbb{Z}_p$ $ p$-adikus egész számot, azaz egy $ \mathfrak{s}=a_0+a_1p+\dots a_mp^m+\dots$ formális összeget, ahol $ a_m\in\{0,1,\dots,p-1\}$ ($ m\geq 0$). Szeretnénk a $ \zeta^*_p(s)=(1-p^{-s})\zeta(s)$ függvényt értelmezni (rögzített $ j$ esetén $ \mathfrak{s}$-ben $ p$-adikusan folytonosan) a $ (j,\mathfrak{s})$ rendezett párra úgy, hogy a függvényérték egy $ p$-adikus szám legyen. Ha a függvényértéket valamilyen $ m>0$ egészre modulo $ p^{m+1}$ szeretnénk megmondani, akkor ehhez vegyünk egy olyan $ k_m<0$ egész számot, amire

$\displaystyle k_m$ $\displaystyle \equiv j \pmod{p-1}$
$\displaystyle k_m$ $\displaystyle \equiv a_0+a_1p+\dots a_{m-1}p^{m-1}\pmod{p^m}.$

 

Ilyen persze létezik a kínai maradéktétel szerint, hiszen $ (p-1,p^m)=1$. Tekintsük a $ \zeta_p^*(k_m)=(1-p^{-k_m})\zeta(k_m)\in\mathbb{Q}$ számot. Vegyük észre, hogy az (1) kongruencia miatt $ \zeta_p^*(k_m)$ osztási maradéka modulo $ p^{m+1}$ nem függ $ k_m$ választásától. Így definiálhatjuk a $ \zeta_p^*(j,\mathfrak{s})$ szám $ p^{m+1}$-gyel való osztási maradékát ennek a számnak! Végül ha $ m$-mel tartunk a végtelenbe, akkor kapunk egy $ \zeta_p^*(j,\mathfrak{s})$ jóldefiniált $ p$-adikus számot. Ez a konstrukció Kubota és Leopoldt nevéhez fűződik 1964-ből.

Másszóval az $ (1-p^{-s})\zeta(s)$-függvényt a negatív egész számokról ki tudtuk terjeszteni folytonosan

$\displaystyle (\mathbb{Z}/(p-1)\setminus \{0\})\times\mathbb{Z}_p$ -re,

azaz a $ p$-adikus egészek $ p-2$ példányára.6 Rögzített $ j\in (\mathbb{Z}/(p-1)\setminus \{0\})$ esetén a kapott függvényt $ \zeta_{j,p}$-vel jelöljük és a $ p$-adikus $ \zeta$-függvény $ j$-hez tartozó ágának nevezzük. Vegyük észre, hogy páros $ j$ esetén ez a függvény azonosan 0, hiszen a Riemann-féle $ \zeta$-függvény eltűnik negatív páros egész helyeken. Igazi aritmetikai tartalmat tehát a páratlan $ j$-hez tartozó ágak hordoznak.

6. Az Iwasawa-fősejtés

Az Iwasawa-fősejtést Wiles 1984-ben Barry Mazurrel közösen bizonyította, majd 1990-ben egyedül is adott rá egy új bizonyítást általánosabb formában, nemcsak a racionális számok testére, hanem tetszőleges teljesen valós testre. Az állítás lényegében annak a precíz megfogalmazása, hogy milyen aritmetikai információt hordoznak a $ \zeta_{1,p}, \zeta_{3,p},\dots,\zeta_{p-2,p}$ $ p$-adikus zeta-függvények. A pontos megfogalmazáshoz szükséges ismeretek összefoglalására ez a cikk túl szűk lenne. Az alábbi kitekintés erre az általános elméletre, reméljük, sok olvasóban kelti fel az érdeklődést a Galois-elmélet és a $ p$-adikus analízis iránt. Az érdeklődő olvasó bevezető szinten olvashat a szükséges fogalmakról az alábbi egyetemi jegyzetben, az Iwasawa-fősejtés bizonyítását pedig Coates és Sujatha: Cyclotomic Fields and Zeta Values Springer (2006) könyvében találja.

Iwasawa 60-as években megfogalmazott észrevétele az volt, hogy – a sejtés szerint – ezen függvényekből nemcsak a $ p$-edik körosztási test, hanem minden $ m$-re a $ p^m$-edik körosztási test osztályszámának $ p$ részét is meg lehet határozni. Az aritmetikai oldalon a kiindulópont a következő: Adott $ m>0$-ra jelölje $ \mathcal{Y}_m$ a $ \mathbb{Q}(\mu_{p^m})$ körosztási test osztálycsoportjának $ p$ részét (azaz $ p$-Sylow részcsoportját). Ezen hat a $ \operatorname{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_{p^m})/\mathbb{Q})\cong (\mathbb{Z}/p^m)^\times$ Galois csoport, továbbá minden $ m>0$-ra van egy természetes $ \mathcal{Y}_{m+1}\to \mathcal{Y}_m$ vetítő leképezés. Ha $ m$-mel tartunk a végtelenbe, akkor vehetjük a $ \mathcal{Y}_\infty:=\varprojlim_m \mathcal{Y}_m$ inverz limeszt, amin már a $ p$-adikus egészek $ \operatorname{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_{p^\infty})/\mathbb{Q})\cong\mathbb{Z}_p^\times$ multiplikatív csoportja hat. Viszont itt $ \mathbb{Z}_p^\times$ izomorf a $ p$ elemű test $ \mathbb{F}_p^\times$ multiplikatív csoportjának és a $ p$-adikus egészek $ \Gamma\cong\mathbb{Z}_p$ additív csoportjának (nemkanonikus) direkt szorzatával. Itt $ \mathbb{F}_p^\times$ egy $ p-1$-edrendű ciklikus csoport, melynek $ p$ karakterisztikában minden végesdimenziós reprezentációja féligegyszerű, tehát egy $ p$-hatvány rendű Abel csoporton is karakterek direkt összegén keresztül hat. Továbbá ezen karakterek ugyanúgy a 0-tól $ p-2$-ig terjedő egészekkel vannak indexelve, mint a $ p$-adikus zeta-függvény ágai, így van köztük egy (természetes) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés. A máig nyitott (és egyelőre elérhetetlen) Vandiver sejtés szerint a páros indexű karakterekhez tartozó izotipikus komponensei $ \mathcal{Y}_\infty$-nek triviálisak (azaz $ \mathcal{Y}_\infty$-ben nincs olyan nemnulla elem, amin $ \mathbb{F}_p^\times$ egy páros indexű karakteren keresztül hat). Ez azzal analóg, hogy a páros $ j$-hez tartozó ágai a $ p$-adikus zeta-függvénynek azonosan 0-k, viszont ezen komponensekről nem mond semmit az Iwasawa fősejtés. Ugyanakkor a $ \Gamma$ csoport hatása $ \mathcal{Y}_\infty$-n a konstrukcióból adódóan folytonos, így kiterjed a $ \mathbb{Z}_p[[\Gamma]]$ telített csoportalgebrára (az ún. Iwasawa-algebrára), mivel $ \mathcal{Y}_\infty$ egy pro-$ p$ Abel csoport, speciálisan $ \mathbb{Z}_p$-modulus is. Viszont a $ \mathbb{Z}_p[[\Gamma]]$ Iwasawa-algebrát (nemkanonikusan) azonosíthatjuk a $ \mathbb{Z}_p$ feletti $ \mathbb{Z}_p[[T]]$ egyváltozós formális hatványsorgyűrűvel. Utóbbi egy kétdimenziós lokális gyűrű, ami feletti modulusoknak létezik – a főideálgyűrű feletti végesen generált modulusok klasszifikálásához hasonló – struktúraelmélete: a végesen generált torzió modulusokat pszeudo-izomorfizmus (jelen esetben véges elemszámú modulus) erejéig meghatározza a karakterisztikus ideáljuk (ami a véges Abel-csoport rendjével, illetve a négyzetes mátrixok karakterisztikus polinomjával analóg fogalom). Másrészt a $ p$-adikus zeta-függvény páratlan $ j$-hez tartozó ága is (formális) hatványsorba fejthető, tehát – lényegében – a $ \mathbb{Z}_p[[T]]$ gyűrű egy elemét definiálja. Az Iwasawa fősejtés azt mondja ki, hogy – megfelelő normalizáció mellett – a páratlan $ j$-hez tartozó $ \mathbb{F}_p^\times$-karakter $ \mathcal{Y}_\infty$-beli izotipikus komponensének mint $ \mathbb{Z}_p[[T]]$-modulusnak a karakterisztikus ideálját a $ \zeta_{j,p}$ zeta-függvény mint $ p$-adikus hatványsor generálja.

Ez a – két látszólag teljesen különböző – objektumokat összekötő tétel összefoglalja mindazt, amit tudunk a Riemann-féle $ \zeta$-függvény speciális értékei és a körosztási testek aritmetikája közti misztikus kapcsolatról. A sejtésnek léteznek olyan általánosításai, melyben az osztálycsoport szerepét elliptikus görbék $ p$-Selmer csoportja játssza, a Riemann-féle $ \zeta$-függvény helyett pedig a görbe $ L$-függvénye jön elő – ezeknek alapvetően fontos alkalmazásai vannak a Birch–Swinnerton-Dyer sejtés ismert eseteinek bizonyításában. Az elmélet új, manapság is folyamatosan fejlődő ága a nemkommutatív Iwasawa-elmélet, melyben a racionális test körosztási bővítése helyett más, nemkommutatív Galois-csoportú bővítéseit használják.

 

Lábjegyzetek

1 Sophie Germain a matematika romantikus korszakának izgalmas alakja, autodidakta matematikus, aki férfi néven végezte az egyetemet. (Nők ekkor még nem járhattak egyetemre, az emberi és polgári jogok nyilatkozata, valójában a férfiak és polgárok jogainak nyilatkozata volt (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen).)

2 Lame mindezek mellett kiváló matematikus volt, és egyike azon 72 tudósnak akinek nevét megörökítették az Eiffel tornyon.

3 K. L. Jensen eredménye 1915-ből.

4 Lsd.: V. S. Vladimirov: $ p$-adic Analysis and Mathematical Physics World Scientific, Singapore, 1994.

5 A számológépek megjelenése előtt a kilenccel adott maradékok megegyezése könnyen kivitelezhető teszt volt az egyszerű számítási hibák kiküszöbölésére.

6 Ez a $ (p-2)$ darab kiterjesztés olyasmi, mint a komplex test fölött a négyzetgyökfüggvény két ága. Valójában van még egy $ (p-1)$-edik ága is a $ p$-adikus $ \zeta$-függvénynek, ami a 0 modulo $ p-1$ maradékhoz tartozik, de ahhoz kicsit erősebb kongruenciákkal kell dolgozni, és ennek az ágnak pólusa lesz az $ \mathfrak{s}=0$-ban.

 Tóth Árpád és Zábrádi Gergely

ELTE TTK Matematikai Intézet;

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet