Bernd Zimmermann (1946 – 2018)

Bernd Zimmermann (1946 – 2018)

2018. július 19-én elhunyt Bernd Zimmermann, a Jénai Friedrich Schiller Egyetem nyugalmazott matematikadidaktika professzora, a magyar matematikadidaktikusok nagy barátja, szakmai segítője, támogatója. Az életút rövid ismertetése után azokat a területeket emeljük ki Zimmermann professzor munkásságából, melyeknek erős magyar vonatkozásai voltak.

Életútjának fontosabb állomásai

1946-ban született Hamburgban, ott végezte tanulmányait a középiskola végéig. 1965-től 1971-ig matematikát, fizikát, filozófiát, pedagógiát, csillagászatot és meteorológiát hallgatott Hamburgban és Kielben. 1971-ben diplomázott matematikából Kielben a „Wann sind verschränkte Produkte Divisionsalgebren” című munkával. 1972-től 1973-ig matema­ti­kából és fizikából gyakornok Hamburgban, 1973-ban államvizsgázott matematika-fizika szakos tanárként. 1973-tól 1978-ig a Padernborni Egyetemen matematikadidaktikai tanársegéd. 1977-ben PhD fokozatot szerzett „Matematikai probléma-megoldó folyamatok elemzése” témában. 1978-tól 1985-ig matematika-fizika szakos gimnáziumi tanár, 1983 óta tevékenyen részt vett a matematikából tehetséges tanulók fejlesztésében egy neves hamburgi szakkör keretében. 1985-től 1991-ig tanársegédként dolgozott a Hamburgi Egyetemen, 1992-ben habilitált „A matematikai heurisztika története és a heurisztikával kapcsolatos meg­győződések” témában. 1992-től 1993-ig vendégprofesszorként működött a Greifswaldi Egyetemen, majd 1993-ban kinevezték a Jénai Friedrich Schiller Egyetem matematika-didaktika professzorává. Az Abteilung der Didaktik der Mathematik egység vezetője volt 2011-es nyugdíjba vonulásáig.

Fő kutatási területei

Tudományos pályafutását Karl Kiesswetter professzor tanítványaként kezdte, és mindvégig szorosan együttműködött egykori mentorával. 130-nál több publikációja jelent meg a következő témákban:

  • A matematikai problémamegoldás és heurisztika, történeti vonatkozások is
  • A matematikában tehetséges tanulók fejlesztése
  • Kreativitás az elemi matematikában
  • Matematikatanítás és a tudományfilozófia
  • Matematika meggyőződések és a matematikáról alkotott kép, tanítási elképzelések

(lásd Prof. Dr. Bernd Zimmermann: Schriften/papers)

Zimmermann professzor aktívan működött számos matematikadidaktikai szervezetben:

  • Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM)
  • Verein zur Förderung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichtes (MNU)
  • Deutsche Mathematiker Vereinigung (DMV)
  • "William-Stern-Gesellschaft für Begabungsforschung und Begabtenförderung e. V." (elnökségi tagként)
  • NCTM (National Council of Teachers of Mathematics)

Rendszeresen lektorált a VW-Stiftung, "Journal für Mathematikdidaktik" PME ("Psychology in Mathematics Education") kiadványai számára.

Alapító szerkesztőbizottsági tagja volt a "Teaching Mathematics and Computer Science" (Debrecen), a "The Electronic Journal of Mathematics and Technology" és a "The Teaching of Mathematics" tudományos folyó­ira­toknak.

A matematikai tankönyvíró, tankönyvszerkesztő

Zimmermann professzor a könyvek gyűjtője és barátja volt. Maga is szerkesztetője és több fejezetben írója is volt a MatheNetz gimnáziumi matematikai tankönyvsorozatnak (5-11. osztály). A sorozat szimbóluma egy szabályos sokszög, amelynek átlói is be vannak húzva. A csúcsokhoz a tankönyvsorozat főbb didaktikai céljai vannak hozzárendelve: Ordnen – Erfinden – Spielen – Konstruieren – Anwenden – Berechnen – Begründen – Beweisen. (Rendezés – Felfedezés – Játék – Konstrukció, szerkesztés – Alkalmazás – Számítás – Értékelés – Indoklás, Bizonyítás)

A magyar feladatkincsből is beépített néhányat a tankönyvekbe. Jó szívvel ajándékozta a sorozatot többünknek, nem csak kollégáknak, hanem doktoranduszoknak is. Több esetben használtunk jó ötleteket a könyvből a tanítás és a tanárképzés során.

A magyarországi szálak

Bernd Zimmermann sokrétű és intenzív nemzetközi kapcsolatai között első helyen Finnország, a második helyen pedig Magyarország állt. A közvetlen kapcsolat és a személyes barátság 1988-ban, a Bolyai Társulat által Budapesten rendezett ICME-6 kongresszuson kezdődött.

A Jénai Friedrich Schiller Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem közötti közvetlen kapcsolatok keretében tanszékünk az ELTE TTK Matematikai és Módszertani Központ (és elődje a Szakmódszertani Csoport) és a jénai matematikadidaktikusok között szoros munkakapcsolat alakult ki, amely több mint 50 éves múltra tekint vissza. Ennek keretében kölcsönös szakmai látogatások, diákcsoportok cserelátogatása, konferenciák rendezése, és a két egység tanárai között számos tudományos együttműködés valósult meg. Zimmermann professzor 1993-as kinevezése után a kapcsolat még szorosabbá vált.

 

 

Vancsó Ödön, Kántor Sándorné és  Bernd Zimmermann Dortmundban 

Ambrus András és Bend Zimmermann Jénában

1999-ben indult el a Debreceni Egyetem Matematikai PhD program alprogramjaként a Matematikadidaktikai PhD képzés. Előtte Magyarországon a matematikadidaktika kérdéseivel foglalkozó kutató matematikából vagy pedagógiából szerezhetett tudományos fokozatot. Jelen írás szerzői a kezdetektől részt vettek a programban. Szinte nulláról indultunk, ezért minden szakmai segítséget örömmel fogadtunk. Bern Zimmermann már a szakmai alapok kidolgozásában is, főleg kutatás-módszertani kérdésekben segített. Számos doktorandusznak személyes konzultációkat tartott. A doktori iskolához szorosan kapcsolódó „Teaching Mathematics and Computer Science” szerkesztőbizottságának az indulástól tagja volt. Számos cikk támogató, de igényes bírálatával segítette doktoranduszok munkáját. Két saját cikkel ő maga is hozzájárult a folyóirat színvonalának emeléséhez.

A debreceni doktori iskola a 2009 óta évenként megrendezi a Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások Konferenciát (MIDK), amelynek sikeréért Zimmermann professzor sokat tett előadásaival, hozzászólásaival és a személyes konzultációkkal. 2012-ben plenáris előadást tartott Lőcsén „On modern Trends in international Mathematics Education and some Neglected Research Domain” címmel.

1999-ben kezdődött a Problemsolving in Mathematics Education (ProMath) konferencia sorozat, amelyben Berd Zimmermann alapítótársai Günter Graumann (Bielefeld) és Errki Pehkonen (Helsinki). 2005-ben mi magyarok is bekapcsolódtunk a konferenciák rendezésébe, 2005-ben Debrecen, 2006-ban Révkomárom, 2009-ben és 2017-ben Budapest, 2013-ban Eger adott otthont a konferenciának. Ez a konferenciasorozat a magyar PhD hallgatóknak is nagyon jó lehetőséget ad a kutatási eredményeik prezentálására és konzultációkra. Emellett jó publikációs lehetőséget jelentenek konferenciakötetek. A lektorálásoknál mindig számít­hattunk Zimmermann professzor kritikus, de támogató észrevételeire.

További szoros kapocs volt Zimmermann professzor és a magyarok között Pólya György munkássága. Zimmermann professzor matematika­történeti kutatásaiban központi kérdés volt a heurisztika. Ez természe­tesen elvezette Pólya Györgyhöz, akinek nagy tisztelője, kutatója volt. Sokszor mondta a matematikai problémamegoldás tanítási kérdéseivel kapcsolatban „Natürlich Pólya!” A 2008-ban Budapesten rendezett GDM Jahrestagung egyik főelőadójaként Pólya Györgyről tartott előadást. A „Der Mathematikunterricht” német szakfolyóirat 2010. évi 2. és 3. tematikus számainak témája Pólya György volt, ezeket Zimmermann professzor szerkesztette. Az első részbe részünkről Vásárhelyi Éva, Szücs Kinga és Ambrus András írt tanulmányt.

Természetesen a matematikai tehetséggondozás is központi téma volt munkakapcsolatunkban.

Megalakulásától (2015) bekapcsolódott az Arbeitskreis „Mathematiklehren und -lernen in Ungarn“ (Arbeitskreis Ungarn) munkájába, előadást tartott összejövetelünkön, részt vett a konferenciakötet tanulmányainak lektorálásában.

 

2008 Budapest

2006 Komarno

Egy gazdag életút ért véget. Tanítványok, barátok, kollégák sokasága őrzi a nagyszívű Zimmermann professzor mosolyát, segítőkészségét, sok-sok gondolatát, javaslatát. Nyugodj békében Bernd!

 

 

Ambrus András és Vásárhelyi Éva

nyugalmazott egyetemi docensek

ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ