Beke Manó levele Eötvös Lorándnak

Beke Manó levele Eötvös Lorándnak

1893 a 31 éves Beke Manó és a 45 éves Eötvös Loránd számára egyaránt fontos év volt. Eötvös Loránd már négy éve volt akkor a Magyar Tudományos Akadémia elnöke – előző évben választották meg újabb három évre. Két éve volt a Mathematikai és Physikai Társulat elnöke – ezt a társulatot lényegében ő alapította. A 12 tagú választmányba bekerült Beke Manó középiskolai tanár is. Ebben az évben tartotta a Társulat első Rendes Közgyűlését tavasszal, a húsvéti ünnepek után.

Beke Manó annak idején Rados Gusztáv osztálytársa volt a budapesti V. kerületi főreálban, a Markó utcában. A pesti egyetem sikeres elvégzése után, doktori disszertációjában a Maupertuis-elvet a Gauss-görbület fogalmával kapcsolta össze. Ekkor még érdeklődése mind a matematika mind a fizika felé nyitott volt. Később fokozatosan a matematika kutatása és tanítása felé tolódott el a matematikatanítás szerencséjére, a fizikatanítás bánatára. Rados Gusztávval egész életén át közvetlen, jó kapcsolatban maradt. Az egyetem elvégzése után nem sokkal Rados Göttingenben járt tanulmányúton, s nemsokára követte őt Felix Klein vendégeként Beke Manó is. Mindketten elkötelezett hívei voltak a Bolyaiak elismertetésének. Rados Gusztáv bátyja, Rados Ignác volt az Appendix egyik első magyar fordítója, neki pedig sikerült Felix Klein támogatását is megszereznie ahhoz, hogy a nemeuklideszi geometriát ne egyedül Lobacsevszkij geometriának, hanem Bolyai-Lobacsevszkij geometriának nevezzék a mérvadó nemzetközi szakirodalomban.

Eötvös Loránd itthon már kellő tekintélynek örvendett 1893-ban, nemcsak a Társulatban vagy az Akadémián, de szélesebb körben is: a következő évben még kultuszminiszternek is kinevezték a Wekerle-kormányban. Érthető hát, ha Beke Manó hozzá fordult levélben 1893. november közepén. A megszólítás és a levél egész hangja a mai olvasó számára szokatlan, de a kor szokásainak megfelelő és jól kifejezi a levél írójának a címzett iránti feltétlen tiszteletét.

Mélyen Tisztelt Méltóságos Uram!

A göttingai egyetem mathematikai és physikai tanárai és tanársegédei egy társaságot alkotnak, melyben hetenként előadásokat tartanak. Ebbe a társaságba engem is meghíttak és így nekem is, még pedig jövő hó elején előadást kell tartanom. Előadásom tárgyául a mi tudományos viszonyaink ismertetését választottam. Főbb mathematikai értekezéseink velem vannak, úgyhogy nem kerül nagy fáradságomba azok ismertetése; de Méltóságod tömegvonzási és kapillaritási kísérleteire vonatkozó dolgok nem állnak rendelkezésemre. Ezért azzal a kéréssel fordulok Méltóságodhoz, hogy méltóztassék egyet-mást elküldeni, hogy a módszert és a főbb eredményeket megismertethessem. Különösen szeretném, ha Kövesligethy és Bodola urak sághegyi észleleteinek főbb eredményei – amennyiben közzé tétettek – kezeimhez juthatnának.

Második kérésem, hogy kegyeskedjék Társaságunk tisztelt választmánya előtt elmaradásomat igazolni. Ha társaságunk itt igénybe vehetné szolgálataimat, mindenkor rendelkezésére állok.

Végül még egyre akarom Méltóságod figyelmét felhívni. Bolyai és Gauss közötti viszony bensősége egyrészt tudományos tekintetben is fontos, másrészt azonban nekünk kiváló büszkeségünkre szolgálhat. Gaussnak Bolyaihoz intézett levelei publikálva vannak Schering ama beszéde mellett, amelyet Gauss születésének századik évfordulóján tartott, de Bolyainak Gausshoz intézett levelei – tudtommal – sehol nincsenek közzé téve. Scheringgel beszéltem ez ügyben és ő azt mondja, hogy e levelek megvannak, a tudós társaság rendelkezésre is bocsátja, ha kell, de tele vannak családi mizériákkal, melyeket nem igen lehet nyilvánosságra hozni.

Ismeretes Bolyai szerencsétlen családi élete, de azt hiszem, hogy e levelekben soknak kell lenni, ami Bolyai egyéb viszonyaira vonatkozik, tekintettel arra, hogy Gauss Bolyainak minden csekélységről, időbeosztásáról, foglalkozásáról, kilátásairól stb. részletesen írt. Ha e levelek Akadémiánkban tényleg nem ismeretesek, talán czélszerű volna áttekinteni és amennyiben érdemes, lemásoltatni. Ha Méltóságod is czélszerűnek tartja, én szívesen vállalkozom az áttekintésre és esetleges lemásoltatásra. Ehhez azonban szükséges volna Akadémiánk részéről a göttingai tudós társasághoz intézendő átirat.

Itt a tudományos élet elég élénk és intensiv. Az egyetem maga ugyan hanyatlóban van, hallgató igen kevés, de annál bensőbb a szellemi kapocs tanár és tanítvány között.

Maradtam Legmélyebb Tisztelettel

Dr. Beke Manó

Göttinga, 1893. nov. 17.           Friedlanderweg 31.

  

A Ság hegyi mérésről, amelyre Beke Manó utal levelében, fennmaradt egy korabeli fénykép. Ezen a távcsőbe Eötvös Loránd néz bele, hogy leolvassa a sátorban levő − a képen ezért nem látható − Eötvös-ingán a fénymutató állását. Eötvös mögött a földön ül Kövesligethy Radó, széken ül Bodola Lajos, Eötvös mögött pedig az ifjú Tangl Károly áll.

Ernst Christian Julius Schering (1833-1897) göttingeni matematikus volt, ő szerkesztette és adta ki Gauss Összegyűjtött munkáit.

Eötvös Lorándnak a fenti levélre adott válaszát sajnos nem ismerjük, de talán Beke Manó hagyatékában még megtalálható. Idén április 8-án emlékezünk meg Eötvös Loránd halálának 100. évfordulójáról. Szép lenne, ha a válasz tényleg előkerülne…

Radnai Gyula