Hermitikus mátrixok összegeinek sajátértékei és a méhkaptár-modell

Hermitikus mátrixok összegeinek sajátértékei és a méhkaptár-modell

Ebben az írásban egy rövid bevezetést szeretnék adni azokhoz a fogalmakhoz és állításokhoz, amelyek a méhkaptár-modell felhasználásával a Horn-sejtés egy bizonyításához vezetnek. Az 1. tételben megadjuk a hermitikus mátrixok és összegmátrixuk sajátértékei közötti kapcsolat átfogalmazását egy síkbeli problémára, a méhkaptár-modellre.

1912-ben Hermann Weyl fogalmazta meg a következő kérdést: Legyen $ A$ és $ B$ két $ n \times n$-es hermitikus mátrix. Hogyan lehet az $ A+B$ összeg összes lehetséges sajátértékeinek halmazát meghatározni az $ A$ és $ B$ sajátértékeinek ismeretében?

Ha $ n=1$, akkor az $ A+B$ mátrix sajátértéke az $ A$ és a $ B$ mátrix sajátértékeinek összege. Jelöljük egy $ (n \times n)$-es hermitikus mátrix sajátértékeit valós számok egy monoton csökkenő $ n$-esével, $ \lambda=( \lambda_1 \ge \dots \ge \lambda_n )$-nel. Például a $ \operatorname{diag}(3,2,5,3)$ sajátértékeket $ (5,3,3,2)$-vel. Az $ A$, $ B$ és $ A+B$ mátrix sajátértékeit pedig rendre a $ \lambda $, $ \mu $ és $ \nu $ $ n$-esekkel, így $ \lambda_2$ a második legnagyobb sajátértéke $ A$-nak, stb. Könnyen kaphatunk szükséges feltételeket a $ \lambda $, $ \mu $, $ \nu $ hármasra. Például: az $ A+B$ mátrix nyoma egyenlő az $ A$ és a $ B$ mátrix nyomainak összegével, így kapjuk azt a feltételt, hogy

$\displaystyle \nu_1 + \dots + \nu_n= \lambda_1 + \dots + \lambda_n + \mu_1 + \dots + \mu_n.$ (1)

Egy másik feltétel az, hogy

$\displaystyle \nu_1 \le \lambda_1 + \mu_1,$ (2)

mivel az $ A+B$ mátrix legnagyobb sajátértéke legfeljebb annyi, mint az $ A$ és $ B$ mátrixok legnagyobb sajátértékeinek az összege. Hasonló szükséges feltételeket, mint például

$\displaystyle \nu_{i+j+1} \le \lambda_{i+1}+ \mu_{j+1}, \quad 0 \le i,j,i+j <n,$ (3)

Weyl bizonyított. Ha $ n=1,2$, akkor a fenti feltételek szükségesek és elégségesek. Például ha az $ A$ és a $ B$ mátrixok sajátértékei $ (3,0)$ és $ (5,0)$, akkor az $ A+B$ mátrix sajátértékei a $ (8-a,a)$, $ 0 \le a \le 3$, párok lesznek, de nem lehet például a $ (9,-1)$, $ (7,0)$, $ (4,4)$.

Magasabb dimenzióban más szükséges feltételek is vannak. Ezek mindegyike homogén lineáris egyenlőtlenség, és általánosan a minimax módszerrel vannak bebizonyítva. Ez a módszer azonban nem ad egy általános sémát, amellyel ezen egyenlőtlenségek egy szisztematikus és teljes listáját megkaphatnánk.

Alfred Horn 1962-ben megmutatta, hogy a szükséges feltételek egy teljes listája megadható az (1) által és a

$\displaystyle \nu_{k_1}+ \dots + \nu_{k_r} \le \lambda_{i_1}+ \dots + \lambda_{i_r}+\mu_{j_1} + \dots + \mu_{j_r}
$

formájú lineáris egyenlőtlenségek egy listája által, ahol $ 1 \le r <n$ és az összes $ 1 \le i_1 < \dots <i_r \le n$, $ 1 \le j_1 < \dots <j_r \le n$, $ 1 \le k_1 < \dots <k_r \le n$ indexhármast egy bizonyos $ T_{r,n}$ véges halmazból választjuk. A probléma ezután a hármasok $ T_{r,n}$ halmazainak a leírására redukálódott. Horn meghatározta ezt a $ T_{r,n}$ halmazt $ n \le 8$ esetén és az általános esetben megmutatta, hogy az $ i_1, \dots, k_r$ indexekre teljesül a nyomfeltétel

$\displaystyle i_1 + \dots + i_r + j_1 + \dots + j_r= k_1 + \dots + k_r + r(r+1)/2$ (4)

és olyan lineáris egyenlőtlenségek, mint például $ i_1 + j_1 \le k_1 + 1$. Ez vezetett a Horn sejtéshez (lásd: [2]):

Horn-sejtés: A $ T_{r,n}$ halmaz megegyezik az összes $ 1 \le i_1 < \dots <i_r \le n$, $ 1 \le j_1 < \dots <j_r \le n$, $ 1 \le k_1 < \dots <k_r \le n$ indexek halmazával, amely teljesíti (4)-et és

$\displaystyle i_{a_1}+ \dots + i_{a_s}+j_{b_1} + \dots + j_{b_s} \ge k_{c_1} + \dots + k_{c_s}+ s(s+1)/2-t
$

minden $ 1 \le s <r$-re és minden $ T_{s,r}$-beli $ 1 \le a_1 < \dots <a_s \le r$, $ 1 \le b_1 < \dots <b_s \le r$, $ 1 \le c_1 < \dots <c_s \le r$ indexhármasokra.

Ez a sejtés egy rekurzív algoritmust adna a $ T_{r,n}$ halmazok generálására a korábbi $ T_{s,r}$ generátorok segítségével és így a Weyl-problémának egy teljes megoldásához vezetne minden dimenzióban. A Weyl-probléma újrafogalmazására a méhkaptár-modellt használva, és a Horn-sejtés egy bizonyítására 1999-ben A. Knutson és T. Tao [4] cikkében került sor.

Most definiálni fogjuk a méhkaptárt és megadjuk a kapcsolatát Weyl feladatával. Az $ n=1$ esetben a szükséges és elegendő feltételek halmaza $ \lambda, \mu, \nu $-re, hogy $ \lambda + \mu= \nu $. Ennek az esetnek az analógiájára definiáljuk a

$\displaystyle \lambda \oplus \mu \sim_c \nu$ (5)

relációt, amely akkor áll fenn ha léteznek $ A$, $ B$, $ C$ hermitikus mátrixok $ \lambda, \mu, \nu $ sajátértékekkel úgy, hogy $ A+B=C$. Így a Weyl-probléma az (5) megoldáshalmazának a meghatározása. Azt mondjuk, hogy a

$\displaystyle \lambda \oplus \mu \oplus \nu \sim_c 0$ (6)

reláció teljesül, ha léteznek $ A$, $ B$, $ C$ hermitikus mátrixok $ \lambda, \mu, \nu $ sajátértékekkel úgy, hogy $ A+B+C=0$.

$\displaystyle \lambda \oplus \mu \sim_c \nu \leftrightarrow \lambda \oplus \mu \oplus (-\nu) \sim_c 0,
$

ahol $ -\nu:=(- \nu_{n}, \dots, - \nu_1)$. Ezért a Weyl-probléma megoldásához elégséges meghatározni az olyan $ \lambda, \mu, \nu $ hármasok halmazát, amelyek teljesítik (6)-ot. A (6) előnye, hogy $ S_3$ szimmetriájú $ (\lambda, \mu, \nu )$-ben, míg az (5) $ S_2$ szimmetriájú $ (\lambda, \mu )$-ben. $ n=1$ esetén $ \lambda \oplus \mu \oplus \nu \sim_c 0 \leftrightarrow \lambda + \mu + \nu = 0$. Magasabb dimenzióban

$\displaystyle \lambda_{1}+ \dots + \lambda_{n}+\mu_{1} + \dots + \mu_{n}+ \nu_{1}+ \dots + \nu_{n}= 0
$

analóg (1)-gyel, a (2) analógja pedig

$\displaystyle \lambda_{1}+ \mu_{1} + \nu_{n} \ge 0.
$

Ezen relációkra alapozva vezessük be az $ \mathbb{R}^3_{\Sigma =0}:=\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3: x+y+z=0 \}$ síkot. Ezt a síkot a $ (0,1,-1)$, $ (-1,1,0)$, $ (-1,0,1)$, $ (0,-1,1)$, $ (1,-1,0)$, $ (1,0,-1)$ vektorok generálják, ezeket kardinális irányoknak nevezzük. Ezt a síkot ábrázolhatjuk úgy, hogy a felsorolt vektoroknak megfeleltetjük $ \mathbb{R}^2$-ben rendre az észak-nyugati, északi, észak-keleti, dél-keleti, déli, dél-nyugati irányokat úgy, hogy az észak-nyugati és észak-keleti irányok illetve a dél-keleti és dél-nyugati irányok $ 60^{\circ}$-os szöget zárnak be az északi illetve a déli iránnyal, nem pedig $ 45^{\circ}$-t. Diagramnak nevezünk olyan $ \mathbb{R}^3_{\Sigma =0}$-beli intervallumokból (lehet egyik irányban végtelen intervallum) álló konfigurációt, amelynek minden éle párhuzamos a kardinális (észak-déli, északkelet-délnyugati, északnyugat-délkeleti) irányok egyikével és minden intervallum meg van számozva egy pozitív egész számmal, amelyet az intervallum multiplicitásának vagy tenziójának hívunk. Minden diagramhoz hozzárendelhetünk egy mértéket, amelyet úgy kapunk, hogy vesszük a Lebesgue-mértékek összegét minden intervallumon a multiplicitással súlyozva. Azt mondjuk, hogy a $ d$ és $ d'$ diagramok ekvivalensek ha a hozzájuk tartozó mértékek egyenlők.

Ha $ h$ egy diagram és $ \kappa $ egy $ \mathbb{R}^3_{\Sigma =0}$-beli pont, akkor azt mondjuk, hogy $ \kappa $ egy zéró-tenziójú pontja $ h$-nak, ha $ \kappa $-nak egy elég kis környezetében, $ h$ ekvivalens $ \kappa $-ból kiinduló sugarak egy uniójával, amelyek koordináta vektorainak az összege megszorozva a multiplicitásukkal, 0-val egyenlő. Mivel a $ \kappa $-ból kiinduló egység hosszúságú vektorok összegének, súlyozva a multiplicitásukkal, zérónak kell lennie, ha egy irány és ennek negatívja pozitív multiplicitással fordul elő, akkor kivonhatjuk őket egymásból. Két eset érdekel minket: 1) ha egy pont egy intervallumra esik, ebben az esetben a zéró-tenzió feltétel azt jelenti, hogy a pontból induló két sugárnak ugyanaz a multiplicitása; 2) ha egy pont egy $ Y$ alakú rész centruma, ebben az esetben a pontból induló három sugár ismét egyenlő multiplicitású. Ez és pár további eset látható az ábrákon, ahol az ábécé kis betűi a multiplicitást jelölik.

1. ábra: 1) eset

2. ábra: 2) eset

3. ábra

4. ábra

5. ábra

6. ábra

Egy méhkaptár egy olyan diagram (pontosabban diagramok ekvivalencia osztálya), hogy

1.) minden $ \mathbb{R}^3_{\Sigma =0}$-beli pont zéró-tenziójú,

2.) csak véges sok olyan pont létezik, amelyből több, mint két sugár indul ki, ezeket csúcsoknak fogjuk hívni, (ezek csak a 2., 3., 4., 5., 6. ábrákon levő pontok lehetnek, itt a pontból kiinduló sugarak a multiplicitásukkal vannak számozva)

3.) a félig végtelen intervallumok csak észak-keleti, észak-nyugati és déli irányokba futnak. Ezeket az intervallumokat a méhkaptár határéleinek nevezzük.

Minden méhkaptár esetén mindhárom kardinális irányba ugyanannyi számú határél mutat az éleket a multiplicitásukkal együtt számolva, mivel a méhkaptár hálózat tenziója 0. $ n$-méhkaptárnak nevezzük a mindhárom irányban $ n$ határéllel rendelkező méhkaptárt.

A 7. és a 8. ábrák két méhkaptárt mutatnak. Az 7. ábrán egy 4-méhkaptárat látunk, amelynek minden éle 1 multiplicitású, és csak olyan csúcspontjai vannak, ahol a pont egy $ Y$ alakzat centruma (lásd a 2. ábrát). A 8. ábrán egyetlen él van, amely 2 multiplicitású, ez déli irányú határél, a többi él multiplicitása 1. Van egy 1 multiplicitású déli irányú határél is, ezért a déli irányba 3 határél mutat, az észak-nyugati irányba és az észak-keleti irányba három-három 1 multiplicitású határél mutat. Ezért ez egy 3-méhkaptár.

 

7. ábra

 

8. ábra

Mivel egy méhkaptárban minden él párhuzamos a kardinális irányok egyikével, és ezen irányok három koordinátájának egyike 0-val egyenlő, minden méhkaptárélnek van egy konstans koordinátája (ez a koordinátája közös az él menti összes pontnak). Vegyük a határélek konstans koordinátáit és írjuk, hogy

$\displaystyle (\lambda_{1}, \dots , \lambda_{n}, \mu_{1}, \dots , \mu_{n}, \nu_{1}, \dots , \nu_{n})=(\lambda, \mu, \nu ),
$

mint a 9. ábrán, ahol a görög betűk jelölik a konstans koordinátákat.

9. ábra

A következő tétel átfogalmazza a hermitikus mátrixok és az összegmátrixuk sajátértékei közötti problémát a síkbeli méhkaptár ábrázolásra:

1. tétel: Legyen $ \lambda $, $ \mu $, $ \nu $ valós számok monoton csökkenő $ n$-esei. Akkor és csak akkor léteznek $ A$, $ B$ és $ A+B$ hermitikus mátrixok $ \lambda $, $ \mu $, $ \nu $ sajátértékekkel, ha létezik egy méhkaptár, amely határéleinek konstans koordinátái $ (\lambda , \mu , -\nu )$.

Az 1. tétel bizonyítása A. Knutson és T. Tao [4] cikkéből következik. Ennek a tételnek az átfogalmazása a (6) szimmetrizált relációra vonatkozóan:

2. tétel: A (6) reláció akkor és csak akkor teljesül, ha létezik egy méhkaptár $ (\lambda, \mu, \nu )$ konstans határél-koordinátákkal.

Hogy érzékeltessük az 1. (vagy 2.) tétel igazságát, megadjuk az 1- és a 2-méhkaptárt: Ha $ n=1$, akkor $ \lambda =(\lambda_1)$, $ \mu=(\mu_1)$, $ \nu=(\nu_1)$. A (6) reláció akkor és csak akkor teljesül, ha $ \lambda_1+\mu_1+\nu_1=0$. 1-méhkaptárat akkor és csak akkor kapunk, ha a három határél koordinátáinak összege 0. Az élek a konstans koordinátájukkal vannak számozva. Ezért az 1-méhkaptár $ Y$ alakú (lásd a 10. bal oldali ábrát).

10. ábra

Most tekintsük az $ n=2$ esetet. Ekkor $ \lambda =(\lambda_1, \lambda_2)$, $ \mu=(\mu_1, \mu_2)$, $ \nu=(\nu_1, \nu_2)$. A 2-méhkaptár (lásd a 11. ábrát) egyértelműen meg van határozva a határél-koordinátákkal. Ezeknek teljesíteniük kell a nyomfeltételt, (1)-et. Továbbá az élek hosszúsága nem lehet negatív. Az éleket a konstans koordinátájukkal számozzuk. Az élek hosszát kiszámolhatjuk (egy irreleváns $ \sqrt{2}$ faktor erejéig) úgy, hogy kivonjuk két párhuzamos szomszédos él konstans koordinátáit. Például a $ \lambda_2$-vel, $ \mu_2$-vel, $ \nu_2$-vel számozott élek hossza: $ \lambda_1+\mu_2+\nu_1$, $ \lambda_1+\mu_1+\nu_2$, $ \lambda_2+\mu_1+\nu_1$. Mivel ezek nem negatívak, megkapjuk a (3) szükséges feltételek analógjait, hogy $ \lambda_1+\mu_2+\nu_1 \ge 0$, $ \lambda_1+\mu_1+\nu_2 \ge 0$, $ \lambda_2+\mu_1+\nu_1 \ge 0$. $ n=2$ esetén ezek szükséges és elégséges feltételét adják a (6) reláció teljesülésének.

 

11. ábra

Magasabb dimenzióban több méhkaptár is létezik ugyanolyan határél-koordinátákkal. Az 1. tétel bizonyításához szükség van a tétel egy kvantált verziójára és annak bizonyítására. Először az (5) reláció kvantum verzióját adjuk meg. Ebben a relációban a $ \lambda $, $ \mu $, $ \nu $ $ n$-esekben csak egész számok fordulnak elő, míg az (5) relációban valós $ (\lambda, \mu, \nu )$ $ n$-esek vannak. A kvantált relációt egy kombinatorikai feladattal, a Littlewood-Richardson ferde táblázat létezésével vezetjük be. Ez a táblázat a $ GL_n(\mathbb{C})$ csoport reprezentáció-elméletében kap fontos szerepet, amelyet az Appendixben írunk le. A Littlewood-Richardson ferde táblázat fogalmához a Young-diagram és -táblázat fogalmán keresztül jutunk.

Legyen $ \alpha $ egy pozitív egész szám. $ \alpha $ minden $ \alpha=\alpha_1+\alpha_2+\ldots+\alpha_n$, $ \alpha_1 \ge \alpha_2 \ge \ldots \ge \alpha_n$, nemnegatív monoton csökkenő egész számok összegére történő felbontásához hozzárendeljük azt a diagramot, amely $ \alpha $ cellából áll, amelyek balra záródó sorokba rendeződnek úgy, hogy az első sorban $ \alpha_1$, a második sorban $ \alpha_2$, ..., $ n$.-sorban $ \alpha_n$ cella van. Ezt a diagramot Young-diagramnak hívjuk. $ \alpha $ felbontását pedig $ \alpha=(\alpha_1 \ge \alpha_2 \ge \ldots \ge \alpha_n)$-nel fogjuk jelölni. A felbontáshoz tartozó cellákat pozitív egész számokkal töltjük ki úgy, hogy

$ (*)$ a számok minden sorban balról jobbra monoton növekedően helyezkednek el és minden oszlopban fentről lefelé szigorúan monoton növekedően állnak. Ekkor Young-táblázatról beszélünk.

A sztenderd Young-táblázat egy olyan táblázat, amelynek celláiba 1-től $ \alpha $-ig írjuk be a számokat, mindegyiket egyszer. Általában egy táblázatban a számok többször is ismétlődhetnek. Például: A 12. ábra $ (6,4,4,2)$ Young-táblázatokat mutat, és a jobb oldali táblázat sztenderd.

12. ábra

Ha két diagram az $ \alpha=(\alpha_1 \ge \alpha_2 \ge \ldots \ge \alpha_n)$ és a $ \beta=(\beta_1 \ge \beta_2 \ge \ldots \ge \beta_n)$ felbontásokhoz tartozik úgy, hogy $ \beta_i \le \alpha_i$ minden $ i$-re, akkor azt mondjuk, hogy a $ \beta$ Young-diagramját tartalmazza az $ \alpha $ Young-diagramja, és úgy jelöljük, hogy $ \beta \subset \alpha $. Ferde diagramot, $ \alpha / \beta $-t akkor kapunk, ha egy nagyobb diagramból $ \alpha $-ból kitöröljük egy kisebb diagram $ \beta$ celláit. Ferde táblázatról akkor beszélünk, ha egy ferde diagramot úgy töltünk ki pozitív egész számokkal, hogy teljesüljön a $ (*)$ feltétel. Például: Ha $ \alpha =(5,5,4,3,2)$ és $ \beta=(4,4,1,0,0)$, akkor a 13. ábra bal oldala egy ferde diagramot, a jobb oldala egy ferde táblázatot mutat.

13. ábra

Az $ \alpha / \beta $ diagram celláit úgy rendezzük, hogy először felsoroljuk a legfelső sorban a cellákat jobbról balra, utána a második sorban a cellákat jobbról balra és így tovább. A $ \alpha / \beta $ alakú ferde diagram $ \gamma =(\gamma_1 \ge \gamma_2 \ge \ldots \ge \gamma_n)$ tartalmú, ha a diagramot $ \gamma_1$ 1-gyel, $ \gamma_2$ 2-vel, $ \gamma _n$ $ n$-nel töltjük ki úgy, hogy teljesüljön a következő tulajdonság: Minden $ p$-re, $ 1 \le p < \sum \gamma_i=\gamma $, és minden $ i$-re, $ 1 \le i < n$, az a szám, ahányszor $ i$ előfordul a rendezés szerinti első $ p$ cellában, legalább akkora, mint ahányszor az $ i+1$ előfordul ebben az első $ p$ cellában. Az így kitöltött táblázatot nevezzük Littlewood-Richardson ferde táblázatnak $ \alpha / \beta $ alakkal és $ \gamma $ tartalommal. Például: Ha $ \alpha =(5,4,3,2)$, $ \beta =(3,3,1,0)$, és $ \gamma $ rendre $ (5,2,0,0)$, $ (5,1,1,0)$, $ (4,3,0,0)$ akkor a 14. ábrán látható Littlewood-Richardson ferde táblázatokat kapjuk:

 

14. ábra

Az (5) reláció kvantum analógja

$\displaystyle \lambda \oplus \mu \sim_q \nu,$ (7)

akkor áll fenn, ha létezik legalább egy Littlewood-Richardson ferde táblázat $ \nu / \lambda $ alakkal és $ \mu $ tartalommal.

Látható, hogy a $ \sum \nu_i= \sum \lambda_i+ \sum \mu _i$ feltétel, amely az (1) nyomfeltétel, szükséges ahhoz, hogy létezzen Littlewood-Richardson ferde táblázat $ \nu / \lambda $ alakkal és $ \mu $ tartalommal. A kapcsolat a klasszikus és a kvantum reláció között a következő:

3. tétel: Legyenek $ \lambda $, $ \mu $, $ \nu $ egész számok monoton csökkenő $ n$-esei.

1. Ha (7) teljesül, akkor teljesül (5).

2. Fordítva, ha (5) teljesül, akkor létezik egy $ N >0$ egész szám úgy, hogy $ N \lambda \oplus N \mu \sim_q N \nu $, ahol $ N \lambda=(N \lambda _1, \dots, N \lambda _n)$.

Továbbá teljesül a következő állítás:

4. állítás: A fenti tételben $ N=1$-nek vehető, azaz (5) és (7) ekvivalens egész $ \lambda $, $ \mu $, $ \nu $ $ n$-esekre.

A 4. állítás saturation-sejtésként volt ismert, és az első bizonyítását A. Knutson és T. Tao adták [4]-ben.

Az 1. tétel kvantum analógjának megfogalmazásához megadjuk az egész méhkaptár definicióját.

Egy méhkaptárt egész méhkaptárnak nevezzük, ha csúcspontjai (amelyekből legalább két él indul ki) egész koordinátájúak, azaz $ \mathcal{Z}^3_{\Sigma =0}:= \mathbb{R}^3_{\Sigma =0} \cap \mathbb{Z}^3$-beliek.

Egy egész méhkaptár határél-koordinátái szükségszerűen egészek.

5. tétel: A (7) reláció pontosan akkor teljesül, ha létezik egy egész méhkaptár $ (\lambda , \mu , -\nu )$ határél-koordinátákkal.

A 5. és a 3. tételekből következik az 1. és a 2. tétel. A. Knutson és T. Tao leredukálták [4]-ben a saturation-sejtést a következő méhkaptárral kapcsolatos problémára, amelyet [4]-ben be is bizonyítottak.

6. tétel: Legyen $ h$ egy valós értékű méhkaptár egész határél-koordinátákkal. Ekkor létezik egy $ h'$ egész méhkaptár ugyanazokkal a határél-koordinátákkal, mint $ h$.

Ezzel megadták a saturation-sejtés első bizonyítását. Most újra fogalmazzuk a Horn sejtést, felhasználva A. A. Klyachko eredményét (lásd. [3]). Horn bebizonyította [2]-ben, hogy az (5) reláció megoldáshalmaza megadható az (1) által, és véges számú

$\displaystyle \lambda_{i_1+r}+ \ldots+ \lambda_{i_r+1}+ \mu_{j_1+r} +\ldots+ \mu_{j_r+1} \ge\nu_{k_1+r}+\ldots+ \nu_{k_r+1}$ (8)

alakú egyenlőtlenség által, ahol $ 1 \le r <n$, és $ i=(i_1 \ge \ldots \ge i_r)$, $ j=(j_1 \ge \ldots \ge j_r)$, $ k=(k_1 \ge \ldots \ge k_r)$ egész számok monoton csökkenő sorozatai 0 és $ n-r$ között inkluzívan. Egy ilyen formájú $ (i,j,k)$ hármast megengedettnek nevezünk. Például (2) a $ ((0),(0),(0))$ megengedett hármassal (8) alakú. Indukcióval megmutatható, hogy a Horn-sejtés ekvivalens a következővel:

7. sejtés: Legyenek $ \lambda $, $ \mu $, $ \nu $ valós számok monoton csökkenő sorozatai. Ekkor az (5) reláció akkor és csak akkor teljesül, ha (1) fennáll és (8) teljesül mindannyiszor, amikor $ i$, $ j$, $ k$ megengedett és $ i \oplus j \sim_c k$.

A. A. Klyachko a [3]-ban megmutatta, hogy a Horn-sejtés igaz, ha a klasszikus $ \sim_c $ relációt a kvantum $ \sim_q $ relációval helyettesítjük $ (i,j,k)$-n:

8. tétel: Legyenek $ \lambda $, $ \mu $, $ \nu $ valós számok monoton csökkenő sorozatai, amelyek teljesítik (1)-et.

1. Ha (5) reláció teljesül, akkor (8) mindannyiszor teljesül, amikor $ i$, $ j$, $ k$ megengedett és $ i \oplus j \sim_q k$.

2. Fordítva, ha (8) teljesül mindannyiszor, amikor $ i$, $ j$, $ k$ megengedett és $ i \oplus j \sim_q k$, akkor teljesül az (5) reláció.

Így az  dimenziós kvantumprobléma megoldhatósága meghatározza a Weyl-feladat megoldhatóságát a klasszikus $ n$-dimenziós problémára (( $ n \times n$)-es hermitikus mátrixok összegére). A saturation-tétel bizonyítása, amely azt mondja, hogy minden ilyen kvantumprobléma pontosan akkor megoldható, ha a hozzá tartozó klasszikus probléma (ugyanabban a dimenzióban) megoldható, rekurzív módot ad a Horn-sejtés bizonyítására.

A [6] cikkben A. Knutson, T. Tao és C. Woodward megadták a 8. tételnek egy tisztán méhkaptár-elméleti bizonyítását , ezzel a Horn-sejtésnek egy bizonyítását, direkt módon a saturation-sejtésből. Az [5] cikket szeretném ajánlani mindazoknak, akik szeretnének megismerkedni ezen gondolatkör bizonyításának az ötleteivel.

Appendix

A $ \lambda \oplus \mu \sim_q \nu$ kvantumreláció az $ U_n$ unitér csoport irreducibilis reprezentációival vagy ami ezzel ekvivalens, a $ GL_n(\mathbb{C})$ véges dimenziós irreducibilis holomorf reprezentációival áll szoros kapcsolatban. Minden ilyen reprezentációnak van egy legnagyobb súlya, amely egy monoton csökkenő $ \lambda=( \lambda_1 \ge \dots \ge \lambda_n )$ egész számokból álló $ n$-es. $ GL_n(\mathbb{C})$ irreducibilis polinomiális reprezentációi a következőképpen adhatók meg (lásd [1], Section 8, Representations of the general linear group): A konstrukcióhoz szükségünk lesz a korábban definiált Young -diagramra. A $ GL_n(\mathbb{C})=GL(V)$, ahol $ V$ egy $ n$-dimenziós komplex vektortér, irreducibilis polinomiális reprezentációi a $ \lambda $ maximálisan $ n$ sorból álló Young-diagramjai által paraméterezhetők, és bázisaik a $ \lambda $ Young-táblázataihoz rendelhetők, amelynek elemei $ [n]=\{1,2,\ldots,n\}$-beliek. Ha $ \lambda =(n)$, (azaz a $ \lambda $ Young-diagramja egy sorban levő $ n$ cellából áll) akkor a $ V_{\lambda}$ reprezentáció (Schur- vagy Weyl-modul) a $ \operatorname{Sym}^n V$ $ n$-edik szimmetrikus hatványa $ V$-nek. Ha $ \lambda =(1^n)=(1+1+\ldots+1)$, (azaz a $ \lambda $ Young-diagramja egy oszlopban levő $ n$ cellából áll) akkor a $ V_{\lambda}$ reprezentáció az $ n$-eddik $ \wedge^n V$ külső hatványtér.

A további reprezentációk megkonstruálásához szükséges a kicserélés fogalma. Ez egy $ \lambda $ Young-diagram két oszlopának és a két oszlopban ugyanannyi számú cellának a kiválasztásától függ. A $ \lambda $ diagram minden $ T$ kitöltését megengedjük (tetszőlegesen rendezhetjük el a cellákban az elemeket). A $ T$ kitöltött diagramból a kicserélés után úgy kapjuk $ S$-et, hogy a kiválasztott két oszlopban felcseréljük a két kiválasztott cellahalmazban levő elemeket, megtartva mindkettő merőleges rendezését, és a többi elemet változatlanul hagyjuk. Például: Ha $ \lambda =(4,3,3,2)$ és a harmadik oszlopból a felső két cellát, a második oszlopból a második és a negyedik cellát választjuk, akkor a kicserélés eredményéül a $ T$ kitöltött diagramból az $ S$-t kapjuk (lásd 15. ábrát).

15. ábra

Jelölje $ V^{\times \lambda}:=V \times V \times \ldots \times V$ a $ V$ vektortér $ m= \sum \lambda_i$ másolatának a Descartes-szorzatát, amely a $ \lambda $ Young-diagramjának $ m$ cellája szerint van számozva. Így egy $ v \in V^{\times \lambda}$ elem megadható $ \lambda $ minden cellájára $ V$ egy speciális eleme által. Legyen $ F$ egy komplex vektortér. Tekintsük a $ \varphi: V^{\times \lambda} \to F$ leképezéseket, amelyek teljesítik a következő tulajdonságokat:

(1) $ \varphi $ $ \mathbb{C}$-multilineáris,

(2) $ \varphi $ alternáló $ \lambda $ minden oszlopának elemeiben, azaz $ \varphi $ eltűnik, ha két elem ugyanabban az oszlopban megegyezik. Az (1)-gyel együtt ebből az következik, hogy $ \varphi (v)=-\varphi (v')$, ha $ v'$-t úgy kapjuk $ v$-ből, hogy felcserélünk két elemet egy oszlopban.

(3) Minden $ v \in V^{\times \lambda}$-ra $ \varphi (v)=\sum \varphi (w)$, ahol az összegzés az összes olyan $ w$-re történik, amelyet $ v$-ből kapunk úgy, hogy két adott oszlop között kicseréljük a jobb oldali választott oszlop egy adott cellahalmazát. Például: Ha $ \lambda=(2,2,2)$ és a második oszlopban a felső cellát választjuk, akkor a 16. ábrán levő egyenletet kapjuk.

16. ábra

A $ V_{\lambda}$ Schur-modul egy $ \mathbb{C}$-vektortér úgy, hogy létezik egy $ V^{\times \lambda} \to V_{\lambda}:v \mapsto v_{\lambda}$ leképezés, amely teljesíti (1)–(3)-t, és minden $ \varphi: V^{\times \lambda} \to F$ leképezésre, amely teljesíti (1)–(3)-t létezik egy egyértelmű $ \tilde{\varphi}: V_{\lambda} \to F$ homomorfizmus, amelyre $ \varphi(v)=\tilde{\varphi}(v_{\lambda})$ teljesül minden $ v \in V^{\times \lambda}$ esetén. $ V_{\lambda}$ megkonstruálásához először vegyük észre, hogy az (1) tulajdonságú univerzális modul a $ V^{\otimes \lambda}$ tenzorszorzata $ V$ $ m$ másolatának, ahol a faktorok $ \lambda $ cellái szerint vannak indexelve. Az (1) és (2) tulajdonságú univerzális modul a hányados modulja $ V^{\otimes \lambda}$-nak azzal a részmodullal, amelyet $ V$ elemeiből képzett olyan tenzorok generálnak, amelyeknek van két egyező eleme ugyanabban az oszlopban. Az ebben a lépésben kapott modul azonosítható a $ \wedge^{\delta_1} V \otimes_{\mathbb{C}} \ldots \otimes_{\mathbb{C}} \wedge^{\delta_l} V$ modullal, ahol $ \delta_i$ a Young diagram $ i$-dik oszlopának hossza, azaz $ \delta =\tilde {\lambda}$. Például: a 17. ábra esetén $ \lambda $ egy $ (6,4,4,2)$ diagram, a konjugáltja $ \tilde {\lambda}$ egy $ (4,4,3,3,1,1)$ diagram.

17. ábra

Ha adott egy vektor $ V^{\times \lambda}$-ban, akkor tekintsük minden oszlopban az elemek külső szorzatát az oszlop tetejétől az aljáig, és vegyük ezeknek az osztályoknak a tenzorszorzatát (lásd a 18. ábrát)

18. ábra

Jelöljük ezt a $ V^{\times \lambda} \to \wedge^{\delta_1} V \otimes_{\mathbb{C}} \cdots \otimes_{\mathbb{C}} \wedge^{\delta_l} V$ leképezést $ v \mapsto \wedge v$-vel. Ekkor $ V_{\lambda}$ a $ \wedge^{\delta_1} V \otimes_{\mathbb{C}} \cdots \otimes_{\mathbb{C}} \wedge^{\delta_l} V/Q^{\lambda}(V)$ hányadosmodul, ahol $ Q^{\lambda}(V)$ az a részmodul, amely az összes $ \wedge v- \sum \wedge w$ alakú elem által van generálva, ahol az összegzés az összes olyan $ w$ elemre megy, amelyet $ v$-ből a (3)-ban leírt kicseréléssel kapunk. Például: $ V_{(2,1)}$ a hányadosa $ \wedge^2 V \otimes V$-nek az összes $ u \wedge v \otimes w-w \wedge v \otimes u-u \wedge w \otimes v$ alakú vektorok által generált részmodullal.

Tegyük fel, hogy van egy rendezett $ e_1$, ..., $ e_n$ halmaza $ V$ elemeinek. Ekkor minden $ T$ kitöltésére a $ \mu $ diagramnak $ [n]$ elemeivel, megkapunk $ V^{\times \mu}$-nek egy elemét, ha helyettesítjük a $ T$ celláiban minden $ i$-t $ e_i$-vel. Ennek az elemnek a képe $ V_{\mu}$-ben legyen $ e_{T}$. Legyen $ H \subset GL(V)$ a diagonális mátrixok részcsoportja és jelöljük $ x=\operatorname{diag}(x_1,\ldots,x_n)$-nel az $ x_1$, ..., $ x_n$ elemű diagonális mátrixot $ H$-ban. Egy $ v \in V_{\mu}$ vektort súlyvektornak nevezünk a $ \mu =(\mu_1 \ge \ldots \ge \mu_n)$ súllyal $ \mu_i \in \mathbb{Z}$, ha $ x \cdot v=x_1^{\mu_1} \cdots x_n^{\mu_n} v$ minden $ x \in H$ esetén. Legyen $ B \subset GL(V)$ a felső trianguláris mátrixok Borel-részcsoportja. Egy $ v$ súlyvektort legnagyobb súlyú vektornak nevezzük, ha $ B \cdot v=\mathbb{C}^{\ast} \cdot v$. Egy nemnulla skalárszorzás erejéig az egyetlen legnagyobb súlyú vektor a $ V_{\mu}$ reprezentációban az $ e_T$ vektor, ahol $ T=U(\mu )$ a $ \mu $-nek az a táblázata, amelynek $ i$-dik sora csak az $ i$ egész számot tartalmazza. Például: $ \mu =(4,4,3,2)$ esetén a 19. ábra mutatja a $ U(\mu )$ táblázatot.

19. ábra

$ GL_n(\mathbb{C})$ minden véges dimenziós irreducibilis reprezentációjának egyetlen legnagyobb súlyvektora van. Két reprezentáció pontosan akkor izomorf, ha a legnagyobb súlyvektoruk súlya megegyezik. Ha $ \lambda $ maximálisan $ n$ sorból áll, akkor $ GL_n(\mathbb{C})$-nek minden $ V_{\lambda}$ reprezentációja egy irreducibilis reprezentáció a $ \lambda =(\lambda_1 \ge \lambda_2 \ge \dots \ge \lambda_n)$ legnagyobb súllyal. Ezek $ GL_n(\mathbb{C})$ összes irreducibilis polinomiális reprezentációi. Minden $ \alpha =(\alpha_1 \ge \ldots \ge \alpha_n)$, $ \alpha_i \in \mathbb{Z}$, esetén egyetlen $ \alpha $ legnagyobb súlyú irreducibilis reprezentációja létezik $ GL_n(\mathbb{C})$-nek, ez a $ V_{\lambda} \otimes D^{\otimes k}$ tenzorszorzattal adható meg, ahol $ k \in \mathbb{Z}$ úgy, hogy $ \lambda_i=\alpha_i -k \ge 0$ minden $ i$-re. Itt $ D=\wedge ^n V$ és $ D^{\otimes k}$ a $ GL(V) \to \mathbb{C}^{\ast}$, $ g \mapsto \hbox{det} (g)^k$ 1-dimenziós reprezentáció.

Ha adott két $ V_{\lambda}$, $ V_{\mu}$ irreducibilis reprezentációja $ GL_n(\mathbb{C})$-nek a $ \lambda =(\lambda_1 \ge \lambda_2 \ge \dots \ge \lambda_n)$ és $ \mu =(\mu_1 \ge \mu_2 \ge \dots \ge \mu_n)$, $ \lambda_i, \mu_i \in \mathbb{Z}$, legnagyobb súllyal, akkor a $ V_{\lambda} \otimes V_{\mu}$ tenzorszorzat egy másik véges dimenziós holomorf reprezentációja $ GL_n(\mathbb{C})$-nek. A $ V_{\lambda} \otimes V_{\mu}$ tenzorszorzat felbomlik irreducibilis reprezentációk direkt összegére, és az a szám $ c_{\lambda \mu}^{\nu}$, hogy egy adott $ V_{\nu}$ irreducibilis reprezentáció hányszor fordul elő ebben az összegben, független a felbontás választásától. Ezt nevezzük Littlewood-Richardson együtthatónak. Ez éppen a $ \nu / \lambda $ alakú és $ \mu $ tartalmú Littlewood-Richardson ferde táblázatok száma. A (7) kvantumrelációt úgy definiáljuk, hogy akkor áll fenn, ha a $ V_{\nu}$ irreducibilis reprezentáció egy másolata legalább egyszer előfordul a $ V_{\lambda} \otimes V_{\mu}$ tenzorszorzatban, azaz ha $ c_{\lambda \mu}^{\nu}>0$.

A (7) reláció szimmetrikus alakját pedig úgy definiáljuk, hogy a

$\displaystyle \lambda \oplus \mu \oplus \nu \sim_q 0
$

 

reláció akkor teljesül, ha $ V_{\lambda} \otimes V_{\mu} \otimes V_{\nu}$ tenzor szorzat tartalmaz egy nemtriviális $ GL_n(\mathbb{C})$ invariáns vektort.

A saturation-sejtés a 4. állítás formájában a $ GL_n(\mathbb{C})$ csoportra igaz.

Irodalomjegyzék

[1] W. Fulton, Young Tableaux, Cambridge Univ. Press, 1997.
[2] A. Horn, Eingenvalues of sums of Hermitian matrices, Pacific J. Math. 12 (1962), 225–241.
[3] A. A. Klyachko, Stable vector bundles and Hermitian operators, Selecta Math. (N.S.) 4 (1998), 419–445.
[4] A. Knutson and T. Tao, The honeycomb model of $ GL_n(\mathbb{C})$ tensor products I: Proof of the saturation conjecture, J. Amer. Math. Soc. 12 (1999), 1055–1090.
[5] A. Knutson and T. Tao, Honeycombs and Sums of Hermitian Matrices, Notices in AMS, (2001), 175–186.
[6] A. Knutson, T. Tao and C. Woodward, The honeycomb model of $ GL_n(\mathbb{C})$ tensor products II: Facets of the Littlewood-Richardson cone, J. Amer. Math. Soc. 17 (2004), 19–48.

 

Figula Ágota
Debreceni Egyetem Matematikai Intézete