T. Sós Vera köszöntése

T. Sós Vera köszöntése

Nagy öröm Sós Verát, oly sokunk munkatársát, akadémiai mamáját vagy nagymamáját, a magyar kombinatorikus iskola nagyasszonyát 90. születésnapján köszönteni. De nehéz feladat is, hiszen olyan sok minden tódul az ember fejébe: fontos és gyönyörű matematikai eredményei; elragadó egyetemi és konferencia-előadásai; új tárgyak bevezetése az oktatásba; személyes törődése munkatársaival és tanítványaival; díjai és elismerései; a tudományos közélet odaadó szolgálata itthon és nemzetközi téren.

Lehetetlen volna mindezekről egy rövid születésnapi köszöntőben olyan részletesen írni, ahogyan kellene. Ehelyett megpróbálom kiemelni három-négy eredményét, és megvilágítani azok hátterét és hatását.

Számelmélet, egyenletes eloszlás

Sós Vera első nagyon jelentős kutatásai a számelmélethez, konkrétan egy $\alpha$ irracionális szám többszörösei törtrészeinek eloszlásához kapcsolódnak.

A problémakör szokásos szemléltetéseként vegyünk egy egységnyi kerületű kört, és egy adott kiinduló pontból (nevezzük ezt 0-nak) mérjünk fel egy $\alpha$ hosszúságú ívet (mondjuk pozitív körüljárási irányban), majd ennek végpontjából egy másik $\alpha$ hosszúságú ívet, és ezt ismételjük $n$-szer (1. ábra). Kapunk így a körön $n+1$ pontot, melyek a kört $n+1$ ívre osztják (1. ábra). A $k$-adik pont távolsága a 0-tól, pozitív irányban, $\{k\alpha\}$ ($k\alpha$ tört része), és ezt a pontot így fogjuk nevezni.

1. ábra. Lépések egy egységnyi kerületű körön.

Ha $\alpha$ racionális szám, akkor a kapott pontsorozat periodikus lesz (periódusa az $\alpha$ nevezője, mondjuk $q$), és csupa egyforma, $1/q$ hosszúságú ívre osztják a kört. Egészen más a helyzet, ha $\alpha$ irracionális. Ekkor $n$ növekedtével egyre kisebb ívek keletkeznek. De így is bizonyítható egy fontos szabályossága ezeknek az ívhosszaknak:

Három-távolság tétel. Bármely $\alpha$ irracionális számra és $n\ge 1$ egész számra, a $0, \{\alpha\}, \{2\alpha\},\dots, \{n\alpha\}$ pontok a kört olyan ívekre osztják, melyek között legfeljebb három különböző hosszúságú van. Ha pontosan három van, akkor a legnagyobb ívhossz a másik két ívhossz összege.

Ezt a tényt Steinhaus sejtette, és 1958-ban bizonyította be Sós Vera és (tőle függetlenül) Surányi János és Świerczkowski.

Az, hogy a távolságok egyre kisebbek lesznek, azt jelenti, hogy ha $n$ végtelenhez tart, akkor az $n\alpha$ pontok mindenütt sűrűn fognak elhelyezkedni, vagyis minden ívre előbb-utóbb jut belőlük. Ennél azonban sokkal több igaz. Weyl, Sierpiński és Bohl bizonyították be 1910 körül, hogy minden $c$ hosszúságú ívre aszimptotikusan $cn$ pont jut, vagyis a pontok eloszlása ebben az értelemben egyenletes.

De mekkora hibát („diszkrepanciát”) takar az „aszimptotikusan” kifejezés? Ez már nehéz kérdésekhez vezet, és Sós Vera igen jelentősen járult hozzá a kérdés megválaszolásához. Egyik legjelentősebb eredménye egy diszkrepancia-formula levezetése, amelyből a sorozat eloszlásának szinte minden tulajdonsága leolvasható. (A formula kimondása túlmutat ennek a köszöntőnek a keretein.)

Kiderült (elsősorban Sós Vera kezdeményezésére), hogy nem csak az $n\alpha$ sorozatok, hanem általános számsorozatok eloszlására vonatkozóan is hasonló eredmények bizonyíthatók. Ezek az eredmények fontosak a dinamikus rendszerek modern elméletében és a numerikus integrálásban is.

Gráfelmélet

Sós Vera másik nagy kutatási területe a gráfelmélet, annak több ága és kérdésköre. Beszéljünk először az extremális gráfelméletről. Ennek keletkezését az 1940-es évektől számítjuk, Turán Pál tételének megjelenésétől. A terület számos kulcsfontosságú problémája és eredménye Erdős Páltól származik, akinek egyik legközvetlenebb, legszorosabban együtt dolgozó munkatársa Sós Vera volt.

Sós Vera egyik nagy erőssége, hogy látszólag távolálló problémák között mély analógiákat, összefüggéseket tud feltárni. Így elsők között volt annak felismerésében és propagálásában, hogy meglepő módon a számelméletben az egyenletes eloszlások elmélete és az extremaális gráfelmélet számos eredménye szorosan összefüggnek egymással.

– Az egyenletes eloszlásra vonatkozó diszkrepancia-tételek azt mondják ki, hogy akárhogyan is veszünk a $[0,1]$ intervallumból egy számsorozatot, lesz olyan $n$ és olyan $(a,b)$ részintervallum, hogy az első $n$ számból lényegesen több vagy kevesebb esik ebbe az intervallumba, mint $(b-a)n$ (amennyit várnánk).

– A fent említett Turán-tétel azt mondja ki (legegyszerűbb, bár nem legélesebb megfogalmazásban), hogy ha egy $n$ csúcsú gráfban több, mint $(1-1/k)n^2/2$ él van, akkor van benne $k+1$ csúcsú teljes gráf; vagyis van olyan $k+1$ elemű csúcshalmaz, amibe lényegesen több él esik, mint az átlag.

Láthatjuk, hogy mindkét tétel azt mondja ki, hogy bizonyos halmazok nem lehetnek teljesen egyenletesen szétterítve. Hasonló eredmény Ramsey tétele is, és nyilván ez is motiválta Sós Verát, hogy Ramsey és Turán tételeinek közös általánosítását dolgozza ki Erdős Pállal.

2. ábra. A szélmalom-gráf

Egyszerűen megfogalmazható, de igen sokat idézett gyöngyszem Erdős Pál, Rényi Alfréd és T. Sós Vera „barátság tétele” (Friendship Theorem). Nevezzük szélmalomnak az olyan gráfot, mely olyan háromszögek úniója, melyeknek egyetlen $u$ közös pontja van (2. ábra). Könnyű ellenőrizni, hogy egy szélmalomban bármely két csúcsnak pontosan egy közös szomszédja van. A tétel ennek megfordítása:

Ha egy véges gráfban bármely két csúcsnak pontosan egy közös szomszédja van, akkor az szélmalom.

Ennek a tételnek számos bizonyítását publikálták. Szinte mindegyik azzal a megfigyeléssel indul, hogy ha két csúcs nincs összekötve, akkor a fokuk azonos.

[Ha $a$ és $b$ nincs összekötve, akkor $a$ minden $u$ szomszédjához – a feltevés szerint – pontosan egy olyan $u'$ csúcs van a gráfban, mely $b$-nek is és $u$-nak is szomszédja. Könnyű belátni, hogy az $u'$ csúcsok mind különbözőek: ha $a$-nak $u$ és $v$ szomszédai, és $u'=v'$ volna, akkor $u$-nak és $v$-nek két közös szomszédja volna, $a$ és $u'$. Így tehát $b$-nek legalább annyi szomszédja van, mint $a$-nak. Felcsrélve $a$ és $b$ szerepét látjuk, hogy fokuk azonos.]

Egyszerű feladat innen azt belátni, hogy legfeljebb egy kivétellel minden pont foka azonos. Ha egyetlen kivétel van, akkor az minden más ponttal össze van kötve, és azonnal eljutunk a szélmalomhoz. De mi van, ha minden pont foka azonos, mondjuk $d$? Kiderül, hgy ez nem lehetséges, ha $n>3$; de ez már nem olyan egyszerű. Egy lehetséges megfogása a kérdésnek az, hogy a gráf tulajdonságait egy mátrixegyenletben foglaljuk össze:

$\displaystyle A^2=J+(d-1)I,
$

ahol $A$ a gráf adjacencia-mátrixa, $J$ a csupa-$1$ mátrix, és $I$ az egységmátrix (mindegyik mátrix $n\times n$-es). A különböző bizonyítások ennek a mátrixegyenletnek a megoldhatatlanságát különböző módszerekkel mutatják meg: lehet vizsgálni $A$ sajátértékeit, vagy hatványait, lehet dolgozni a valós test fölött vagy alkalmas véges test fölött, stb.

Ide csatlakozik a gráfelmélet egy fontos nagy területe, az erősen reguláris gráfok elmélete. Itt olyan gráfokat vizsgálunk, melyek regulárisak (minden csúcs foka azonos), és két csúcsnak vagy $a$ vagy $b$ közös szomszédja van aszerint, hogy össze vannak-e kötve vagy nincsenek. A barátság tételhez azt kell megmutatni, hogy ha $a=b=1$, akkor nincs ilyen gráf; de más $a$ és $b$ értékekhez már van. Nem megyünk bele ennek a részletezésébe, de egy konstrukciót érdemes bemutatni az erősen reguláris gráfok ürügyén.

Tekintsük azt a gráfot, melynek csúcsai a $0,1,2,\dots,p-1$ számok, ahol $p$ egy $4k+1$ alakú prímszám. Az $u$ és $v$ csúcsokat összekötjuük, ha van olyan $x$ egész szám, melyre $(u-v)-x^2$ osztható $p$-vel (vagyis $u-v$ kvadratikus maradék). A $p=5$ esetben az ötszöget kapjuk. Ezt a gráfot Paley-gráfnak nevezzük.

Elemi számelmélettel könnyű belátni, hogy a Paley-gráf minden csúcsa $(p-1)/2$ fokú. Csak kicsit nehezebb belátni, hogy két összekötött csúcsnak $(p-5)/4$ közös szomszédja van, két nem összekötött csúcsnak pedig $(p-1)/4$. Vagyis a Paley gráf erősen reguláris.

Ennél azonban fontosabb számunkra a következő észrevétel. Konstruáljunk a $p$ csúcson egy másik gráfot véletlenszerűen úgy, hogy bármely pontpárt (egymástól függetlenül) $1/2$ valószínűséggel kötünk össze. Így kapjuk az ($1/2$ sűrűségű, $p$ csúcsú) Erdős–Rényi véletlen gráfot. Ebben a gráfban bármely csúcs fokának a várható értéke $(p-1)/2$, és két csúcs közös szomszádainak várható száma $(p-1)/4$. A nagy számok törvényeinek segítségével be lehet látni, hogy ha $p$ elég nagy, akkor a fokszámok és közös-szomszéd-számok mindegyike közel lesz a vérható értékéhez. Vagyis a véletlen gráf nagyon fog hasonlítani a Paley-gráfhoz, ha $p$ elég nagy.

Ezzel el is jutottunk Sós Vera egyik központi kutatási témájához, a determinisztikus, véletlenszerű és véletlen struktúrák kapcsolatának, hasonlóságainak és különbségeinek vizsgálatához. Az egyenletes eloszlásokra vonatkozó számelméleti kutatásaiban is jelen van ez az általános kérdésfeltevés.

De a gráfoknál maradva, tekintsünk egy végtelen $G_1, G_2,\dots$ sorozatukat, ahol a $G_k$ gráf $n_k$ csúcsszámáról feltesszük, hogy $n_k\to\infty$. A sorozatot $\alpha$ sűrűségű kvázivéletlennek nevezünk ( $0<\alpha<1$), ha a következő teljesül: a $G_k$ gráf minden fokszáma, $o(n_k)$ kivétellel, $\alpha n_k + o(n_k)$, és $o(n_k^2)$ kivétellel, bármely két csúcs közös szomszédainak száma $\alpha^2 n_k + o(n_k)$. (Az $o(.)$ a $k\to\infty$ esetre vonatkozik.) A kvázivéletlen sorozat fogalmát Thomason [12] munkáját általánosítva Chung, Graham és Wilson [5] vezették be.

Ha minden $n$-re konstruálunk egy $n$ csúcsú, $p$ sűrűségű Erdős–Rényi véletlen gráfot, akkor ez a gráfsorozat $1$ valószínűséggel kvázivéletlen lesz. A fentiekből látható, hogy a Paley-gráfok sorozata is kvázivéletlen. Sok más algebrai és számelméleti konstrukció is adható ilyen sorozatra.

Kvázivéletlen gráfsorozatoknak igen sok jellemző tulajdonságuk van, például, hogy pontjaiknak minden $q$ elemű halmazába $\alpha q^2/2 + o(n^2)$ élük esik, vagyis az élek „szétterítettsége” elég jó. Legfontosabb a későbbiek szempontjából az, hogy minden rögzített $q$ csúcsú, $m$ élű $H$ gráfra a $H$-val izomorf részgráfok száma a $G_k$ gráfban $\alpha^m n_k^q +o(n_k^q)$. Ami a legmeglepőbb, elegendő ezt csak két kis gráfra megkövetelni, nevezetesen az élre és a négyszögre.

Nem sokkal később Simonovits Miklós és T. Sós Vera [10] is publikáltak egy fontos cikket a kvázivéletlen gráfokról, melyben a Szemerédi-féle regularitási lemmával hozták kapcsolatba. (Ez utóbbi kimondása nem fér egy ilyen köszöntő kereteibe.)

Gráflimeszek

2003-ban szinte egyidőben három kutató a Microsoft Research matematikai csoportjában három igen érdekes kérdést tett fel. Michael Freedman (Fields-érmes) azt kérdezte, hogy vajon milyen gráf-paraméterek jellemezhetők úgy, mint alkalmas statisztikus fizikai modellek partíció-függvényei. Jennifer Chayes (a csoport vezetője), a Barabási-Albert internet modellt vizsgálva kérdezte, hogy vajon értelmezhető-e egy véletlenszerűen növekedő gráfsorozat „határeloszlása” (a centrális határeloszlás-tételhez hasonlóan). T. Sós Vera (aki látogató volt a csoportnál) azt vetette fel, hogy hogyan lehet a kvázirandom gráfsorozatok jellemzéseit többosztályú kvázirandom gráfokra általánosítani.

Hamarosan kiderült, hogy a három kérdés szorosan összefügg egymással. A következő években Sós Vera rendszeres látogatója lett a csoportnak, és sok-sok időt töltöttünk (Christian Borgs, Jennifer Chayes, Sós Vera, Vesztergombi Katalin és én) a tábla előtt ülve vagy ácsorogva, kidolgozva a gráflimesz-elmélet alapjait. Sós Vera számelméleti kérdései és a véletlen–determinisztikus határvonalon szerzett tapasztalatai izgalmas elegyet alkottak Jennifer Chayes és Christian Borgs statisztikus fizikusi szemléletével és tudásával. Ritka a matematikában az ennyire meggyőzően „interdiszciplináris” közös kutatás.

Kicsit később bekapcsolódott a munkába Szegedy Balázs is (aki posztdok volt a csoportban). Az eredményeket több évvel később könyvben foglaltam össze, de mint oly sokszor, a téma első publikációi [1,2] talán jobban tükrözik az eredményekhez vezető utat. Freedman kérdését vele és Schrijverrel közös cikkben válaszoltuk meg, amit aztán más, algebrai irányban Szegedy Balázs és Schrijver továbbvitték. Sós Vera problémáját ennek az algebrai módszernek a felhasználásával vele közös cikkben sikerült megoldani [8]. Ezek a módszerek aztán beépültek a gráflimesz-elméletbe.

Látható ebből a rövid történeti áttekintésből, hogy akár a legalapvetőbb eredmények érthető előadására sem vállalkozhatok itt. De annyit meg kell tegyek, hogy bevezessem az alapvető definíciót, és két ábrán motiváljam.

Legyen $F$ és $G$ két véges gráf, és jelölje $t(F,G)$ annak a valószínűségét, hogy egy véletlen $V(F)\to V(G)$ leképezés élt élbe visz. Akkor mondjuk, hogy egy $(G_1,G_2,\dots)$ gráfsorozat konvergens, ha csúcsszámuk a végtelenhez tart, és a $(t(F,G_1), t(F,G_2),\dots)$ számsorozat minden $F$ gráfra konvergens. Speciálisan, ha $F$ az egyetlen élből álló gráf, akkor ez azt jelenti, hogy az élsűrűségek sorozata konvergens.

Minden kvázivéletlen gráfsorozat konvergens, de nagyon sok más, véletlen és determinisztikus gráfsorozat is konvergens. Minden végtelen gráfsorozatból kiválasztható egy konvergens részsorozat. A fogalom triviálissá válik, ha a $G_n$ gráfok élsűrűsége 0-hoz tart, ezért általában fel lehet tenni, hogy a $G_n$ gráfok sűrűek (legalább const$\cdot n^2$ élük van).

A fogalom erejét az adja, hogy igen sok ekvivalens módon is definiálható: két gráf „vágástávolsága” segítségével, statisztikus fizikai paraméterek konvergenciájával stb. Ezeket az ekvivalenciákat a [3,4] cikkekben dolgoztuk ki.

A 3. ábra bal oldalán egy elég egyszerű konvergens gráfsorozat, a félgráfok sorozatának egy tipikus tagja látható. A középső ábrát úgy kaptuk, hogy az adjacencia-mátrixban a 0-kat fehér, az 1-eket fekete négyzettel helyettesítettük. Ha a pontszámmal végtelenhez tartunk, a középső ábra egyre jobban hasonlít a jobb oldali ábrára.

 

3. ábra. A félgráfok, egy determinisztikus konvergens sorozat.

A 4. ábra bal oldalán egy egyszerű szabály szerint növekvő gráfsorozat látható (az adjacencia-mátrix szerinti ábrázolásban): az $n$-edik lépésben egy új pontot veszünk hozzá, és leszórunk véletlenszerűen $n$ új élt. Az így kapott sorozat $1$ valószínűséggel konvergens lesz, és a pontszám növekedtével a jobboldali ábrához fog egyre jobban hasonlítani (ami a $W(x,y)=1-\max(x,y)$ függvény szürkeárnyalatos ábrázolása).

Ez a két példa talán érthetővé teszi, hogy minden konvergens gráfsorozatnak van egy limesz-objektuma, ami egy szimmetrikus, mérhető $W\colon [0,1]^2\to[0,1]$ függvény [9].

 

   

4. ábra. Egy véletlenszerűen növekedő gráf, és ahova tart.

 

Utószó

Talán több helyet és időt töltöttem a gráflimeszekkel, mint az egy ilyen születésnapi köszöntőbe illene. De egyrészt meg akartam mutatni, hogy Sós Vera korábbi eredményei hogyan vezettek azokhoz a kérdésekhez, amik a gráflimesz-elmélet indulásában fontos szerepet játszottak, másrészt – és ez a fő – el akartam mondani, hogy milyen öröm volt együtt dolgozni ezen a témán. Majd' 40 évig tanított és mentorált engem, később folyóiratot, konferencia-köteteket szerkesztettünk, konferenciát szerveztünk együtt – de közös cikkünk nem volt. Ebben a témában aztán hat is lett.

Köszönöm a tanítást, támogatást, segítséget, közös munkát, és remélem és kívánom, hogy még sokáig kaphatok bölcs tanácsot, mély lényeglátást T. Sós Verától.

Irodalomjegyzék

[1] C. Borgs, J.T. Chayes, L. Lovász, V.T. Sós, B. Szegedy and K. Vesztergombi: Graph Limits and Parameter Testing, STOC38 (2006), 261–270.

[2] C. Borgs, J. Chayes, L. Lovász, V.T. Sós and K. Vesztergombi: Counting graph homomorphisms, in: Topics in Discrete Mathematics (ed. M. Klazar, J. Kratochvil, M. Loebl, J. Matoušek, R. Thomas, P. Valtr), Springer (2006), 315–371.

[3] C. Borgs, J.T. Chayes, L. Lovász, V.T. Sós and K. Vesztergombi: Convergent Graph Sequences I: Subgraph frequencies, metric properties, and testing, Advances in Math. 219 (2008), 1801–1851.

[4] C. Borgs, J.T. Chayes, L. Lovász, V.T. Sós and K. Vesztergombi: Convergent Graph Sequences II: Multiway Cuts and Statistical Physics, Annals of Math. 176 (2012), 151–219.

[5] F. R. K. Chung, R.L. Graham and R.M. Wilson: Quasi-random graphs, Combinatorica 9 (1989), 345–362.

[6] P. Erdős, A. Rényi, and V.T. Sós: On a problem of graph theory, Studia Sci. Math. 1 (1966), 215–235.

[7] M. Freedman, L. Lovász and A. Schrijver: Reflection positivity, rank connectivity, and homomorphisms of graphs, J. Amer. Math. Soc. 20 (2007), 37–51.

[8] L. Lovász and V.T. Sós: Generalized quasirandom graphs, J. Combin. Theory B 98 (2008), 146–163.

[9] L. Lovász and B. Szegedy: Limits of dense graph sequences, J. Combin. Theory B 96 (2006), 933–957.

[10] M. Simonovits and V.T. Sós: Szemerédi's partition and quasirandomness, Random Struc. Alg. 2 (1991), 1–10.

[11] V. T. Sós: On the distribution mod 1 of the sequence $n\alpha$, Ann. Univ. Sci. Eötvös Sect. Math. 1 (1958), 127–134.

[12] A. Thomason: Pseudorandom graphs, in: Random graphs '85 North-Holland Math. Stud. 144, North-Holland, Amsterdam, 1987, 307–331.

 Lovász László