A Varga Tamás Napok krónikája

A Varga Tamás Napok krónikája

A XXVIII. Varga Tamás Módszertani Napok Konferencián (2016. november 11-12-én) egy készülő kiadvány egy részletét mutattuk be kinyomtatva (poszterként) és kivetítve is (az előadások közötti szünetben). A készülő kiadvány a Varga Tamás Módszertani Napok Konferencia sorozat első 26 évének a krónikája 1989-től 2014-ig. A bemutatott részlet egy bibliografikus jellegű lista, amely a konferenciákon szereplő előadók nevét, az előadások címét, időpontját sorolja fel, illetve azt, hogy ezek mely kiadványokban jelentek meg.

A poszter megtekinthető a következő honlapon: http://mathdid.elte.hu/html/vtn2016.html. A Varga Tamás Napok története címmel. Kedvcsinálónak közöljük a bevezetést.

A VARGA TAMÁS MÓDSZERTANI NAPOK első 26 éve

Összeállította: Pálfalvi Józsefné

Bevezetés

Varga Tamás (1919 –1987)

Varga Tamás matematikatanár, a matematikatanítás nemzetközileg elismert kiemelkedő egyénisége, a 20. századi magyar matematikatanítás legnagyobb megújítója.

Varga TamásA 20. század második felében világszerte reformmozgalmak indultak a matematikatanítás javítására, korszerűsítésére, új irányzatok, elméletek jelentek meg. Magyarországon az 1960-70-es évek új törekvései közül kiemelkedett a Komplex matematikatanítási kísérlet, amelyet Varga Tamás kezdeményezett és irányított. Varga Tamás ekkorra már széleskörű tapasztalatokat szerzett a matematika oktatásában, tankönyveket, tanítást segítő anyagokat írt, az ELTE TTK-n bekapcsolódott a matematika módszertan oktatásába. Rendkívüli nyelvtudása és széleskörű érdeklődése következtében jól ismerte a matematika, a matematikadidaktika, a pszichológia, a társadalomtudományok számos területét, a nemzetközi kutatásokat és azok eredményeit. Ezek elgondolásait, eredményeit nagy bölcsességgel, a szélsőségeket, túlkapásokat elkerülve munkatársaival együtt alkalmazta a magyarországi iskolai viszonyokra. Varga Tamás szerint a matematika tanításában a legfontosabb, hogy az absztrakt fogalmakat, ismereteket a cselekvő tapasztalatszerzésre, a gyerekek önálló felfedezéseire építve fejlesszük, a kialakításukra hosszú érlelési időt biztosítva. Szükséges, hogy ez a fejlesztési folyamat a gyerekek különböző képességeinek, előismereteinek figyelembevételével differenciáltan történjen. Az iskolába lépés kezdetétől fogva igazi matematikát érdemes a gyerekek elé vinni, és arra kell törekedni, hogy a diákok az órákon olyan feladatokkal találkozzanak, amelyek felkeltik az érdeklődésüket, és megmutatják a matematika alkalmazhatóságát és szépségét. A korábban szinte egyedüli frontális osztálymunkával szemben hirdette a módszerek és munkaformák változatosságát, a csoportos tevékenységet, a játék hatékony alkalmazási lehetőségeit a vita és a tévedés szabadságát. Úgy gondolta, hogy olyan korszerűsítési koncepciókat kell kidolgozni, amelyek, matematikai, pszichológiai, pedagógiai szempontokból is átgondolva átfogják a tanulók matematikai fejlődésének egészét az iskolás kor kezdetétől a végéig, sőt a felsőoktatásig. Ez szükségszerűen azt jelentette, hogy a reformot legalulról, az iskolába lépéstől kell kezdeni. A „komplex” jelző a kísérlet nevében arra utalt, hogy mind a tanítási anyag, mind pedig a módszerek tekintetében új elgondolásokra épülő tanításról volt szó. A Komplex matematikatanítási kísérletben Varga Tamás és munkatársai az általános iskola nyolc osztályára egységes, hatékony pedagógiai rendszert fejlesztettek ki, amelyben sikerült megvalósítani az igényes matematikai tartalom és az életkori sajátosságokat figyelembe vevő módszerek és eszközök használatának összhangját. Ennek alapján vezették be 1978-ban az akkor a korábbiakhoz képest minden tekintetben új általános iskolai matematika tantervet, amely a régi számtan-mértan szétszabdalt, formális tanítása helyett az iskolába lépés kezdetétől fogva egy korszerű matematikatanítás szempontrendszerét fogalmazta meg.

Nehéz volt a gyakorlatban is elfogadtatni a tartalmi újdonságok mellett a komplex kísérlet legfontosabb módszertani elveit, amelyek szerint a gyerekek aktív részvétele, felfedező tevékenysége, a képességek fejlesztése, az egyéni különbségekhez való alkalmazkodás, a matematika megszerettetése, a gondolkodás, a kreativitás fejlesztése, a játék és az értelmes vita teszik maradandóvá az ismereteket.

A mai kor pedagógusai számára is példa Varga Tamás munkássága, a hivatásszeretet, a matematikatanítás iránti elkötelezettség mellett a szakmai igényessége, a kor legfontosabb problémái iránti nagyfokú érdeklődése, nyitottsága, a problémák megoldásához az új utak bátor, de felelősségteljes keresése.

Az évente megendezett Varga Tamás Módszertani Napok Konferencia intézményével is szeretnénk megőrizni Varga Tamás szellemiségét. A magyar matematikatanítás hagyományos értékeire támaszkodva, egyúttal a modern kor követelményeinek figyelembevételével igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar matematikatanítás minél hatékonyabban segítse a jövő generációinak szellemi fejlődését.

Pálfalvi Józsefné