Pontpozicionálás távolságméréssel

Pontpozicionálás távolságméréssel

 

Képzeljük el a következő szituációt. A háromdimenziós térben van egy tárgy, $ X$, amelynek pontos helyzetét szeretnénk megtudni. Ehhez van négy állomásunk, $ P_{1},P_{2},P_{3}$ és $ P_{4}$, amelyeknek az $ X$-től vett euklideszi távolságait tudjuk mérni. E négy mennyiség alapján meg tudjuk-e állapítani $ X$ helyzetét?

Az egyszerűség kedvéért feltesszük, hogy $ X,P_{1},P_{2},P_{3}$ és $ P_{4}$ helyzete fix, tehát az állomások és a tárgy nem mozognak. Tekintsük előbb a problémát egy egyszerűbb szituációban, a síkon. Ekkor három állomás adott:  $ P_{1},P_{2}$ és $ P_{3}$, amelyek euklideszi távolságait $ X$-től, azaz $ \vert X-P_{1}\vert$-t, $ \vert X-P_{2}\vert$-t és $ \vert X-P_{3}\vert$-t megmértük, és ez alapján szeretnénk kiszámolni, hogy $ X$ hol helyezkedik el. Kérdés, hogy elegendő információ áll-e ehhez a rendelkezésünkre? Vegyük észre, hogy abban a speciális esetben, amikor a három állomás egy egyenesen fekszik, nincs elég információnk, ugyanis ha tükrözzük $ X$-t az állomások által kifeszített egyenesre, akkor a kapott $ X'$ pont távolsága nyilván ugyanaz lesz az állomásoktól, mint $ X$-é (lásd az 1. ábrát). Ha viszont feltesszük, hogy a három állomás nem esik egy egyenesre, azaz egy valódi háromszöget feszítenek ki a síkon, akkor már elegendő információnk van ahhoz, hogy $ X$ pozícióját meghatározzuk. Ennek bizonyításához két lehetséges gondolatmenet vázolunk, amelyek közül talán az első amire azonnal gondolna az ember, a második pedig egy „fordított gondolatmenet”, amelyről azonban később kiderül, hogy hasznosabb.

1. Vegyük észre, hogy $ X$ három körvonal metszetén kell, hogy feküdjön, amelyeknek ez esetben nem lehet egynél több metszéspontja.

2. Tegyük fel, hogy nem igaz az állítás, és van még egy $ X'$pont , amitől mért távolságok egyeznek az $ X$-től mért távolságokkal. Ez azt jelenti, hogy $ P_{j}$ távolsága $ X$-től és $ X'$-től megegyezik minden $ j=1,2,3$ esetén, azaz $ P_{j}$ az $ X$ és$ X'$ felező merőlegesén kell hogy legyen, ami ellentmond feltevésünknek, hiszen ez egy egyenes (lásd megint az 1. ábrát).

1. ábra. A színes szaggatott vonalak azt jelzik, hogy az adott távolságok megegyeznek. A $ P_1$, $ P_2$, $ P_3$ pontokon átmenő egyenes az $ X$ és $ X'$ pontok felező merőleges egyenese.

Most tekintsük a háromdimenziós esetet. Természetesen, ha az állomások egy síkra esnek, akkor megint csak ha tükrözzük $ X$-et erre a síkra, akkor a kapott $ X'$ pont távolsága $ P_{j}$-től ugyanaz mint $ X$-é minden $ j$-re. Ezért itt is feltesszük, hogy $ P_{1},P_{2},P_{3}$ és $ P_{4}$ nem esik egy síkra. Ez esetben is alkalmazható a fenti első gondolatmenet, de sokkal jobban átlátható a második „ fordított gondolatmenet”. Tehát tegyük fel, hogy nem igaz az állítás, és van még egy $ X'$ pont, amitől mért távolságok egyeznek az $ X$-től mért távolságokkal. Ekkor minden $ P_{j}$ az $ X$ és $ X$ felező merőleges síkján található, ami ellentmond feltevésünknek.

A fenti elvet (elhanyagolva az Einstein-féle relativitáselméletet és azt, hogy a méréseink sosem teljesen pontosak) alkalmazza a GPS (Global Positioning System) is, általában 4-5 műhold segítségével tudja műszerünk kiszámolni nagyon pontosan, hogy hol vagyunk.

A matematika különféle ágaiban (elméleti és alkalmazott területeken egyaránt) felmerülnek olyan problémák, amikor szükség van arra, hogy a távolságot nem a fenti euklideszi értelemben mérjük, hanem egy jóval általánosabb, úgynevezett norma segítségével.

Egy $ \Vert\cdot \Vert\colon R^{3}\to[0,\infty)$ függvényt normának hívunk, ha teljesíti az alábbi három feltételt:

  1. (pozitív definitség) $ \Vert x\Vert\ge 0$ minden $ x\in \mathbb{R}^3$ esetén, és $ \Vert x\Vert=0$ pontosan akkor ha $ x=0$,
  2. (pozitív homogenitás) $ \Vert\lambda \cdot x\Vert=\vert\lambda \vert\cdot \Vert x\Vert$ tetszőleges $ \lambda \in R$ és $ x\in \mathbb{R}^3$ esetén,
  3. (háromszög-egyenlőtlenség) $ \Vert x+y\Vert\le \Vert x\Vert+\Vert y\Vert$ minden $ x,y\in \mathbb{R}^3$.

Azt mondjuk, hogy $ R^{3}$ a $ \Vert\ \Vert$ normával felruházva egy háromdimenziós valós normált tér. Ez esetben az $ X$ és $ Y$ pontok távolságát a $ \Vert X-Y\Vert=\Vert\overrightarrow{XY}\Vert$ mennyiség definiálja. Teljesen hasonlóan definiáljuk a kétdimenziós valós normált tereket. Természetesen a szokásos euklideszi norma

$\displaystyle \vert x\vert=\vert( x_{1},x_{2},x_{3})\vert=\sqrt {x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+x_{3}^{2}}
$

normát definiál $ R^{3}$-on a fenti értelemben.

Most adunk néhány további példát. Tegyük fel, hogy $ p\ge \, 1$ valós szám, ekkor az alábbi, $ p$-norma néven ismert mennyiség szintén normát definiál $ R^{3}$-on (hasonlóan $ R^{2}$-n):

$\displaystyle \Vert x\Vert _{p}=\Vert(x_{1},x_{2},x_{3})\Vert _{p}=\sqrt[p]{\vert x_{1}\vert^{p}+\vert x_{2}\vert^{p}+\vert x_{3}\vert^{p}}
$.

A normatulajdonságok közül egyedül a háromszög-egyenlőtlenség nem triviális, amely Minkowski-egyenlőtlenség néven vonult be a történelembe . A figyelmes olvasó észreveheti, hogy a Minkowski-egyenlőtlenség az úgynevezett $ p=\infty $ esetben is kimondható.

Egy vektor $ \infty $-normáján a következő mennyiséget értjük:

Ez ugyancsak normát definiál $ R^{3}$-on. Megjegyezzük, hogy a 2-norma az euklideszi normát adja vissza, illetve, hogy az eddig említett normákon kívül még rengeteg más normát lehet definiálni.

2. ábra. Néhány $ p$-norma egységkörlapja a síkon, balról jobbra haladva a $ p=1$, $ \frac{3}{2}$, 2, 3, 4 és $ \infty $ esetek láthatóak.

Egy norma szerinti egységgömbön (a sík esetén egységkörlapon) azon pontok halmazát értjük, amelyek legfeljebb 1 távolságra helyezkednek el az origótól. A 2. és a 3. ábra néhány $ p$-norma egységkörlapját és egységgömbjét illusztrálja a síkon, illetve a térben. Érdekességként megemlítjük, hogy az 1-norma esete Manhattan- vagy taxinorma néven is ismert, hiszen egy Manhattanben (melynek utcái négyzetrácsos mintát adnak) vezető taxisnak (megközelítően) $ \Vert X-Y\Vert _{1}$ távolságot kell vezetnie az $ X$ ponttól $ Y$-ig.

3. ábra. Néhány $ p$-norma egységgömbje a térben, balról jobbra haladva a $ p=1$, $ \frac{3}{2}$, 2, 3, 4 és $ \infty $ esetek láthatóak.

A cikk elején feltett kérdés természetesen felvetődik egy általános norma esetén is, ekkor a kérdés a következőképp hangzik. Tekintsünk egy $ \Vert\ \Vert$ normát $ R^{3}$-on és tegyük fel, hogy adott négy pont a térben,  $ P_{1},P_{2},P_{3}$ és $ P_{4}$. Elegendő információt ad-e a négy $ \Vert P_{j}-X\Vert\, (j=1,2,3,4)$ távolság ahhoz, hogy a térben bármely $ X$ pontot egyértelműen meg tudjunk határozni? (Hasonló a kérdés $ R^{2}$-n három ponttal). Mivel már az euklideszi esetben is fel kellett tennünk, hogy $ P_{1},P_{2},P_{3}$ és $ P_{4}$ nem egy síkra esik (hasonlóan $ R^{2}$-n, hogy $ P_{1},P_{2}$ és $ P_{3}$ nem esik egy egyenesre), mostantól kezdve ezt a cikkben mindig automatikusan fel fogjuk tenni! Mint azt látni fogjuk, általában még ekkor sem elegendő a négy távolság ismerete ahhoz, hogy minden $ X$ pontot meg tudjunk határozni a térben. (Megjegyezzük, hogy bár minden esetben bizonyos pontok pozícionálásához ez a négy távolság elegendő, mi ezt minden pontra megköveteljük). Ahhoz hogy ennek okát lássuk, a „fordított gondolatmenetet” fogjuk alkalmazni a normára, de előbb bevezetünk egy fogalmat. Legyen $ Y$ és $ Z$ két különböző pont a térben, ekkor a

$\displaystyle B(Y,Z):=X\colon\Vert X-Y\Vert=\Vert X-Z\Vert
$

halmazt az $ Y$ és  $ Z$ biszektorának hívjuk. Az euklideszi esetben ez egy sík volt (egyenes a sík esetében).

Az euklideszi esetben már elmagyarázott gondolatmenethez hasonlóan kapjuk, hogy az $ Y$ és $ Z$ pontokat pontosan akkor nem különbözteti meg a $ \Vert P_{j}-Y\Vert$ és $ \Vert P_{j}-Z\Vert$ ($ j=1,2,3,4$) távolságok ismerete, ha a $ P_{1},P_{2},P_{3}$ és $ P_{4}$ pontok a $ B(Y,Z)$ biszektorra esnek. Következésképpen, a $ \Vert P_{j}-X\Vert$ távolságok ismerete pontosan akkor elegendő minden $ X$ pont pozícionálásához a térben, ha nem létezik két olyan különböző $ Y$ és $ Z$ pont, amelyek $ B(Y,Z)$ biszektorára a $ P_{1},P_{2},P_{3}$ és $ P_{4}$ pontok esnek.

4. ábra. Egy-egy biszektor a síkon és a térben $ p$-norma esetén, $ p=\frac{3}{2}$.

A fentiek alapján pontosan akkor lenne bármely nem egy síkra eső pontnégyes megfelelő a mi célunknak, ha minden biszektor egy sík lenne (egyenes $ R^{2}$-n). Ismert eredmény, hogy ez pontosan akkor történik, ha a norma euklideszi, azaz ha a norma belső szorzatból származtatható. A híres Jordan—von Neumann-tétel miatt ez ekvivalens azzal, hogy a norma teljesíti a parallelogramma-azonosságot, azaz ha

$\displaystyle \Vert A-B\Vert^{2}+\Vert A+B\Vert^{2}=2\Vert A\Vert^{2}+2\Vert B\Vert^{2}
$

teljesül minden $ A,B\in \mathbb{R}^3$ esetén.

5. ábra. Biszektor a síkon az 1-norma (Manhattan norma) esetén

Egy biszektor igen különösen is viselkedhet, például bizonyos normák esetén nem mindig ad egy kétdimenziós felületet (a síkon pedig nem mindig egy görbét). Ismert, hogy ez a jelenség nem fordul elő, ha az egységgömb határa nem tartalmaz (nem elfajuló) szakaszt, amely esetben a normát szigorúan konvexnek hívjuk. A fenti $ p$-normák a $ 1<p<\infty $ esetben szigorúan konvexek, ezért akkor minden biszektor egy kétdimenziós felület (görbe a síkon). A 4. ábra egy-egy példát mutat ilyen biszektorra a síkon és a térben. A $ p\in \{1,\infty \}$ esetekben viszont vannak olyan biszektorok, amelyeknek belseje nem üres, s így nem kétdimenziós felület a térben, vagy nem egy görbe a síkon (lásd az 5. ábrát). Megjegyezzük, hogy létezik olyan norma $ R^{3}$-on, amely nem szigorúan konvex, mégis minden biszektor egy kétdimenziós felületet ad. Erre az érdekes tényre először G. Horváth Ákos (BME Geometria Tanszék) mutatott rá egyik 2000-ben írt publikációjában.

Természetesen adódhat a kérdés, hogy mi történik akkor, ha nem akarunk minden pontot meghatározni a négy távolsággal, hanem csak a $ P_{1},P_{2},P_{3}$ és $ P_{4}$ pontok által feszített tetraéderben található pontokra akarjuk ezt megtenni (háromszög a síkon). Erre a kérdésre a válasz csak 2016-ban született meg. Ez esetben nagy különbség van a sík és a három dimenziós tér között. A sík esetében az derül ki, hogy ha $ X$ a $ P_{1},P_{2}$ és $ P_{3}$ által feszített háromszögön fekszik és a norma szigorúan konvex, akkor $ X$ helyzete mindig pontosan meghatározható a  és  távolságok ismeretében, illetve az állítás megfordítása is igaz (lásd a 6. ábrát). A térben viszont ez már nem így van! Pontosabban az derül ki, hogy ha a norma nem Euklideszi, akkor mindig található négy olyan $ P_{1},P_{2},P_{3}$ és $ P_{4}$ pont és két másik $ X, X'$ pont, amelyek a négy pont által feszített tetraéderben vannak és teljesülnek a $ \Vert X-P_{j}\Vert=\Vert X'-P_{j}\Vert$ egyenletek minden $ j$-re (lásd a 7. ábrát). Tehát általában egy tetraéderben fekvő pont helyzete nem határozható meg a csúcsoktól mért nem euklideszi távolságok ismeretében. A tétel bizonyítása a biszektorok geometriai vizsgálatán alapul, amely a háromdimenziós esetben projektív geometriai eszközöket kíván.

6. ábra. Ez csak akkor történhet meg, ha a norma nem szigorúan konvex. A színes szaggatott vonalak azt jelzik, hogy az adott távolságok megegyeznek.

Végül megjegyezzük, hogy a fenti problémák tárgyalása az általánosabb $ n$-dimenziós esetben is lehetséges, itt csupán a szemléletesség kedvéért szorítkoztunk a két-, illetve háromdimenziós esetekre.

7. ábra. Ez viszont megtörténhet, ha a norma nem euklideszi. A színes szaggatott vonalak azt jelzik, hogy az adott távolságok megegyeznek.

Gehér György
Megj. A szerzőről többet tudhat meg ebből a cikkből. (A szerk.)