Műszaki és természettudományok közelről – BME TTK Science Camp

Műszaki és természettudományok közelről – BME TTK Science Camp

Műszaki és természettudományok közelről

BME TTK Science Camp

  „A ma tudománya a jövő technológiája”

1

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kara Science Camp néven 2016. óta szervez ingyenes természettudományos tábort középiskolás diákoknak. Felismertük ugyanis azt, hogy a természettudományos képzésben részt vett hallgatóink (fizikusok, matematikusok) igen sikeresek a műszaki és pénzügyi cégek (bankok, biztosító társaságok) munkatársaiként amellett, hogy igen sokan tudományos pályán is aktívak. Hisszük, hogy a műszaki és pénzügyi területen aktív cégek joggal tartanak igényt olyan szakember-utánpótlásra, akik nem specializálódtak egy-egy műszaki területre, hanem a természettudományos képzésükből adódóan széles látókörrel, komplex problémamegoldó képességgel és nagyfokú flexibilitással  rendelkeznek.

A fejlett országokban is megfigyelhető az az aggasztó jelenség, hogy csökken a diákok érdeklődése a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok (a Science, Technology, Engineering, and Mathematics angol kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítéssel: a STEM tárgyak) iránt, miközben a tudásalapú gazdaságban egyre nagyobb szükség van a STEM készségekkel rendelkező szakemberekre. A felsőoktatás számára jelenleg nem az jelenti az igazi kihívást, hogy a sok jó diákból hogyan válassza ki a legjobbakat, hanem az, hogy találjon elegendő diákot, akit érdemes beiskolázni. A STEM tanulmányok iránti alacsony érdeklődés okai többek között, hogy a diákoknak sokszor nincs reális képe a STEM szakmákról és karrierlehetőségekről, és mivel e terület gyorsan változik, gyakran a tanáraiknak vagy a pályaorientációs tanácsadóknak sincsenek friss információi, amivel segíthetnék a diákok döntését.

A modern kor ellentmondásához tartozik az is, hogy egy sikeres karrierhez elvben egyre nagyobb ismeretmennyiség birtoklása szükséges.  A fiatalok figyelmét mégis igen nehéz az ismeretek átadása során fenntartani. Általános az a vélekedés: minek annyit tanulni, minden tudás az interneten hozzáférhető, ami pár gombnyomással állandóan elérhető a telefonunkon!  Konkrét példát véve, ha valakit a nukleáris energetika vagy a pénzügyi matematika érdekel, akkor néhány Wikipedia szócikket 10 perc alatt elolvasva az átlagismeretek szintjénél magasabb tudást szedhet fel. Azonban ez a ,,tudás" gyorsan el is múlik, és nem fog összekapcsolódni más ismeretekkel, nem válik tehát gyakorlatban is alkalmazható mély ismeretté.

A fent említettek következtében felértékelődik az első kézből való ismeretszerzés, és az élményalapú tanulás fontossága.  Közvetlenül látni azt, hogy Magyarország energiatermelésének felét hogyan lehet néhány üzemcsarnokban előállítani (Paksi Atomerőmű), vagy látni egy nemzetközi szinten is sikeres félvezetőipari cég (Semilab Zrt) űrtechnológiát idéző gyártósorát: mindez alázatra, szorgalomra és érdeklődésre serkentheti a fiatalokat.  Az Országos Onkológiai Intézet, vagy a BME Ipar 4.0 kiállításának megtekintése során a diákok meggyőződhetnek arról is, hogy a kutatások eredményei milyen rövid idő után, milyen széles körben hasznosulnak és válnak a társadalmat közvetlenül befolyásoló tényezővé. 

A rendezvényről

A tábort hazai és határon túli középiskolások számára egyhetes, ingyenes, bentlakásos, teljes ellátást biztosító formában hirdettük meg. A jelentkezéshez az egyéni motivációs levélen túl tanári ajánlólevél is szükséges volt. A programok megvalósításában, a szabadidő hasznos eltöltésében a Kar szenior hallgatói segítettek. Így a segítő egyetemi hallgatókon keresztül közelebb kerülhetnek a diákok az egyetemi élethez.

A tábor céljáról

A tábor célja a fizika és a matematika sokszínűségének, más tudományterületekhez való kapcsolódásának (például műszaki, informatika, közgazdaságtudomány, orvostudomány, kémia) bemutatása. A célok között szerepel az egyetemi működés, a hallgatói élet megismertetése, közelebb hozása a programok megvalósításában résztvevő egyetemi hallgatókon keresztül. Felhívjuk a figyelmet a csapatmunka fontosságára is, ugyanis a legtöbb mérnöki, gazdasági, tudományos területen a sikeres eredmények csapatmunkában születnek.

Általános jelenség, hogy a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika iránti érdeklődés csökken a fiatalok körében. Magyarországon egyre növekvő problémát jelent a tehetséges középiskolások elvándorlása, a természettudományos és a műszaki érdeklődésű középiskolások tehetséggondozása, pályán tartása.

A tábort és az azt követő programokat, akkor tekintjük sikeresnek, ha diákjaink közül minél többen folytatják felsőfokú tanulmányaikat hazai képzőhelyeken és ezen belül is a BME nyolc karának valamelyikén.

Sok esetben az ország távolabbi pontjain, vagy a határon túl élő fiatalok tartanak a nagyvárosi környezettől, és nem merik a fővárosi intézményeket választani. A Kar ezeknek a hátrányoknak a leküzdése érdekében kezdett a Science Camp nyári természettudományos tábor szervezésébe.

Adatok a három, korábban megvalósított táborról

Eddig minden évben többszörös volt a túljelentkezés. A négy tábor során összesen 226 diákot tudtunk fogadni. Közülük 111 volt a fiú és 115 a lány. A diákok Magyarországról és a határon túlról (Románia, Szerbia, Ukrajna, Szlovákia) érkeztek. Minden évben volt néhány olyan magyar diák, aki külföldön (USA, Németország, Belgium, Spanyolország) tanul (vagy él), és részt vett a táborban.

Azok közül, akik közben elvégezték a középiskolát, és jelentkezhettek a felsőoktatásba (az első 3 táborból, összesen 130 fő) 65 diák nyert felvételt a BME valamelyik szakára, az alábbi táblázat szerinti eloszlásban. (A 2020-as felvételi adatok még nem ismertek.)

LaziMarta kepek page 001

A célközönség

A tábor célközönsége a pályaválasztás előtt álló, elsősorban a 10. és a 11. osztályt elvégzett középiskolás diákok. A tábori jelentkezők kiválasztásánál külön figyelünk arra, hogy esélyt kapjanak a hátrányosabb helyzetű térségekben élő és a határon túli magyar fiatalok is nagy számban. Számukra sokkal nehezebb egy Budapesten szervezett rendezvényre eljutni, vagy akárcsak egy ilyen lehetőségről értesülni, mint annak, aki a főváros vonzáskörzetében él. Mivel a tábort céges és társadalmi szponzorok adományai fedezik, így ezek az adományok közvetlenül ezeknek a fiataloknak a boldogulását is segítik.

A diákokat a széleskörű középiskolai reklámozást követően tanári ajánlás és egyéni motivációs levél után egy szakmai zsűri (tagjai a BME TTK vezető tanárai) bevonásával választottuk ki.

A sokféle, több helyszínen zajló, sűrű program megvalósításában az első perctől kezdve fontos szerepet szántunk az egyetemi hallgatóknak. (Főleg matematikus, fizikus, kognitívtudományi, vegyészmérnök stb. szakos hallgatók) Aktívan közreműködnek a helyszínek közötti eligazodásban, a kollégiumi életbe való beilleszkedésben, a közösségi programok megvalósításában, a verseny lebonyolításában. Egy-egy táborban a 60 középiskolást 20-21 hallgató segít. Ez a hallgatói létszám a középiskolások számát tekintve elsőre túlzottnak tűnhet. Azonban már az előkészületek során kiderült, hogy a hallgatókat sem egyszerű segítőknek, hanem aktív táborozónak kell tekinteni. Vagyis a szakmai programok fontos szerepet játszanak az ő természettudományos nevelésükben is, világszemléletük formálásában, a választott szakuk iránti elkötelezettségben. Amellett, hogy jelentős szerepet vállaltak a tudás közvetítésében például a személyes beszélgetések kapcsán, a tábor alkalmat adott a társadalmi felelősségvállalásra.

A programokról

A tábor céljának megfelelően olyan témákat, kutatási területeket kívántunk felvillantani, amelyekkel a középiskolai tanulmányaik során nem találkozhatnak a diákok, és amelyek várhatóan a pályafutásuk során meghatározóak lesznek.

A tábor tematikájában olyan programok szerepeltek, amelyek megerősítik a természettudományos alapokat, ismereteket, akár a műszaki tudomány, akár a természettudományos képzések vagy a közgazdaságtudomány terén képzeli el valaki a továbbtanulást.

A hét során az érdeklődők tudományos előadásokat hallgattak, versenyfeladatokat oldottak meg a fizika, a nukleáris technika, a matematika, az orvosi fizika és a pénzügyi matematika stb. területéről. Önálló műhelymunkát végeztek. Külső helyszíneket látogattak meg, felhasználva a Műegyetem biztosította szellemi hátteret, és a végzett hallgatóink munkaerőpiacon szerzett sokrétű tapasztalatait. Egy másik szempont a csapatmunka fontossága volt, ugyanis a legtöbb mérnöki, gazdasági, tudományos területen a sikeres eredmények csapatmunkában születnek.

Mivel a diákok az ország nagyon távoli pontjairól, sőt a határon túlról is érkeztek, terveink között szerepelt a XI. kerület és a Műegyetem bemutatása mellett kulturális és sportprogramok szervezése.  

Megtekinthető a hét részletes, megvalósított programja.

A nagyon gazdag program ellenére nem tudunk minden érdekes és fontos dolgot bemutatni. Annak érdekében, hogy folyamatosan fenntartsuk a Műegyetem közössége által művelt területek iránti érdeklődésüket, és egy kicsit kárpótoljuk azokat a diákokat, akik nem kerültek be a táborba, Science Campus címmel előadássorozatot szervezünk diákok, tanárok számára:http://felvi.physics.bme.hu/sciencecampus.

Visszajelzések

A tábor utolsó napján a diákok és a hallgatók is elégedettségi kérdőívet töltöttek ki. Ennek eredménye – a korábbiakhoz hasonlóan – nagyon jó. Sok hasznos észrevétel is érkezett, amelyeket a következő évi táboraink szervezése során figyelembe fogunk venni. Az osztályzatokból az olvasható ki, hogy nagyjából azonos a tábor megítélése, egyértelműen jó, nagyon jó. (Ez kívülről is érzékelhető volt, valahányszor találkoztunk a programokon, a kollégiumban kellemes, jó hangulatú, nyugodt – időnként nagyon is céltudatos csapattal – találkoztam.)

A megjegyzésekből, szöveges részekből viszont kitűnik, hogy nagyon különböző, változatos szociális helyzetű, hátterű, tág érdeklődési körrel rendelkező diákok jöttek össze. Szervezőként úgy gondolom, hogy ez a tapasztalat is hozzájárulhat a fiatalok társadalmi kérdések iránti érdeklődésének felkeltésében.

A különböző kérdésekre az alábbi válaszok érkeztek:

LaziMarta kepek 3

A táborban látottak, hallottak befolyásolják-e a pályaválasztásodat? Ha igen, akkor hogyan?

Többeket az egyetemválasztásban segítette, befolyásolta, vagy megerősítette a tábor, azaz egyértelműen, vagy bátrabban választanák a BME-t, annak valamelyik karát.  Pl: 1. „Pozitív visszajelzést adott a BME-ről, amibe eddig nem láttam bele, így most sokkal árnyaltabb képet kaptam.” 2. „Elgondolkodtattak, mutattak más eddig számomra ismeretlen opciót.” 3. „Nem, de az egyetemválasztásom, BME mindenkit beelőz az országban.”                                                            

Többek esetében felkeltette a tábor az érdeklődést a TTK szakjai iránt, különösen a fizika iránt: 1. „Láttam, hogy a fizika jobb és kevésbé unalmas, mint gondoltam.” 2. „Beláttam, hogy a fizikus szak nem korlátozódik csak fizikára és nem igaz, hogy nem tudok majd elhelyezkedni, éppen ellenkezőleg. Kollégiumba is szívesen megyek.” 3. „Megtudtam, hogy fizikusoknak kutatáson kívül is van munkalehetőség, és ez segít, hogy a fizikusképzést válasszam.” 4. „Őszintén elgondolkodtam a fizika és egyáltalán a TTK karon, szakon, ugyanis eddig teljesen más irányokon gondolkodtam.” 5. „Igen, azt hiszem a tábor tulajdonképpen még jobban összezavart, még nem tudom, mi szeretnék lenni, kibővült a paletta, amiről választhatok.”

Az igennel válaszolók egy részénél nem lehetett beazonosítani, hogy pontosan mire is gondol. Pl. 1. „Igen, megerősített abban, hogy amit tervezek az milyen szép és érdekes szakma.” 2. „Igen, még jobban vonzanak a bemutatott szakok.” 3. „Igen, a fizika és a mérnöki tudományok során végzendő munkát rendkívül hatékonyan bemutatták számunkra, sőt mi magunk is részt vehettünk efféle programokban, kísérleteken. Jobban átlátom a hasonlóságokat, különbségeket, ami a hamarosan meghozandó pályaválasztási döntésemben segít.” 4. „Igen, őszinte véleményt hallhattunk az egyetemről, a karokról, az itteni életről.”

A szó szerint idézett válaszok azt is mutatják, hogy a diákokra mélyen hatott a tábor vagy szakmai, vagy emberi szempontból. Az a célkitűzés, hogy alternatívákat villantsunk fel a pályaválasztáshoz, megítélésünk szerint teljesült.

Támogatók:

Bepillantás a jövődbe! – Komplex műegyetemi pályaorientációs és továbbtanulást segítő programok (EFOP-3.4.4-16-2017-00025)

 LaziMarta kepek 4

Együttműködő partnerek:

LaziMarta kepek page 005


 
A tábor honlapja: http://sciencecamp.ttk.bme.hu/

További információk:

Szellemi éhség, érdeklődés és csapatmunka jellemezte az idei BME TTK Science Camp-et (Simon Ferenc, SEFI konferencia előadás, BME)

Videók:  https://www.youtube.com/channel/UCURyeAht1XiQUNDrc9JtZ5w

 „Gondolkozzunk előre. Ma holnapra, sőt sokkal továbbra.”

 

Lángné Lázi Márta

egyetemi docens

BME TTK Analízis Tanszék

15. szám 2020. március

Még több cikk

Az Érintő 2020-as első számának megjelenését március 14-ére időzítettük. Ezen a napon van ugyanis a Matematika Világnapja! 2020-ban ez az első ilyen hivatalos ünnep, amelyet a Nemzetközi  Matematikai Unió javaslatára 2019. novemberében fogadott el az UNESCO. Az első, úgynevezett „pi-nap” 1988. márc. 14-én volt: a dátum, a 3.14 a ℼ két tizedes jegyre kerekítve. Persze a magyar matematikusok már évtizedekkel korábban is remek pi-verseket írtak. Tovább...

A Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének hat matematikusa – Boldog Péter, Tekeli Tamás, Vizi Zsolt, Dénes Attila, Bartha Ferenc és Röst Gergely – azt modellezte, hogy az egyes országokban mekkora a veszélye egy Kínán kívüli járványkitörésnek. A matematikai modellek alkalmazása igen hatékony módszer lehet a járványok elleni küzdelemben. Segítségükkel pontosabb becsléseket adhatunk a COVID-19 járvány fő paramétereire – mint az inkubációs időszak és a fertőző időszak hossza, vagy a járvány reprodukciós száma –, előre jelezhetjük a járvány jövőbeli terjedését, kiértékelhetjük az eddigi intézkedések hatását, esetleg új intézkedéseket javasolhatunk. Tovább…

A π-ről már a régi görögök is tudtak: bármely két kör hasonló, ezért bármely kör kerületének és átmérőjének aránya ugyanannyi. Arkhimédész beírt és körülírt szabályos sokszögekkel próbálta megközelíteni az egységnyi átmérőjű kör kerületét. Ám a π, bár görög betű, nem az ógörögöktől, de még csak nem is az ókorban kapta a nevét. Írásos feljegyzések szerint William Jones walesi matematikus használta először a π-t a kör kerületének (periféria) és átmérőjének arányára egy 1706-ban megjelent munkájában. Ezt a jelölést vette át Leonhard Euler svájci matematikus az 1730-as években, és innen terjedt el a világon. Fried Katalin gyűjtött össze néhány érdekes, hasznos tudnivalót. Tovább...

Az Úton-módon sorozat második részében Szoldatics József ismét egy geometria példát mutat meg, és mindazt, ami róla az eszébe jutott... A 2019 évi Nemzetközi Magyar Matematikaverseny egyik, 9. osztályosoknak szóló feladatát Erdős Gábor (Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa) javasolta. A feladatra matematika tanárok egy csoportja 20 elemi megoldást adott. Ezek közül a közölt hét megoldás mindegyike a maga nemében szép, vagy valami szép tulajdonságot használ. Tovább...

Hogyan képesek megvédeni modern társadalmunkat a számok? Hogyan lehetséges az, hogy technikai civilizációnk léte vagy nem léte múlik olyan dolgokon, amelyek csak a képzeletünkben léteznek? Ilyen kérdéseken gondolkodik Moldvai Dávid, aki egy azok közül, akik szerint a matematikusok világa meglehetősen elvont és furcsa. A „kívülálló”, akit az információelmélet és a kriptográfia érdekel, elindította a youproof.hu blogot. Olvassák, érdemes! Tovább…

A szerző, B. A. Korgyemszkij (1907–1999) az orosz nyelvű matematikai ismeretterjesztés legfontosabb alakja volt. Nem ez az első könyve magyarul sem, például 1962-ben jelent meg tőle a Matematikai fejtörők. Az ismertetendő könyv viszont az utolsó, amit írt. A feladatok kis történetek formájában jelennek meg, amelyekben az orosz népmesék és szépirodalom számos alakjával találkozunk. Rovatszerkesztőnk, Tóth János nosztalgiával és iróniával fűszerezett kedvcsinálója következik. Tovább…

Harcos Gergelyt már óvodásként is különösen érdekelték a számok, amiket egy ösvénynek tekintett. Középiskolás korában nyáron élvezettel oldott meg egyre több és több feladatot a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokból (egyetemi évei végén pedig már a matematika szerkesztőbizottság tagjaként dolgozott). 10 évet töltött Amerikában matematikus kutatóként, majd 2006-ban települt vissza családjával Magyarországra. Tudományos tanácsadó a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben.

Orosz Gyula diákjai a szakkörön a 9. osztály egyik legkönnyebb szerkesztési feladatából kiindulva lépésenként eljutnak egy jóval nehezebb problémához: Adott egy egyenes, egy külső P pont és egy O középpontú kör. Tükrözzük a P pontot az egyenesre úgy, hogy további kört már nem rajzolhatunk! Azaz a szerkesztéshez csak egyetlen kört, azon túl pedig csak vonalzót használhatunk. Az eszközkorlátozott szerkesztések témaköre önállóan is érdekes. Általában nem igényel mélyebb előismereteket, ezért a tanulók kedvelni szokták, a dinamikus geometriai szoftverekkel pedig maga a szerkesztés technikai végrehajtása sem túl fáradságos. Tovább...

Daniel Tammet: Számokban létezünk című könyve már szerepelt az Érintő előző számában, most egy teljesen más recenziót olvashat róla az érdeklődő, az előzőt egy gyógypedagógus írta, ezt pedig egy matematikus, Ruzsa Imre. Ezért neki egészen más dolgok jutnak az eszébe ugyanarról a műről. Véleménye szerint: „A könyv műfaja: vegyesfelvágott; szerző olvas mindenfélét, erről mindenféle eszébe jut, és ezeket leírja. Sokfélét összeolvas és élénken jár a fantaziája, úgyhogy a könyv általaban szórakoztató.” Tovább...

Füredi Zoltán minden évben nyert az országos középiskolai versenyeken, de a tehetség mellett a sikerhez az is hozzájárult, hogy előre kiolvasta a speciális matematika tagozat négy évfolyamának tankönyveit, és legalább húszezer feladatot megoldott. Évfolyamának egyik legjobb matematikusa, aki kívülről tudta József Attila verseit. Több mint 20 évet töltött félig az Amerikai Egyesült Államok különböző egyetemein, félig a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben. Ma a kombinatorika nemzetközi hírű kutatóprofesszora.

A Wolfram nyelv (archaikusan: Mathematica) többször is szerepelt már folyóiratunk hasábjain, de mivel nem elégszer, ezért most Tóth János ismertet néhány aktuális érdekességet folytatva a programozásról szóló előző írását. Amint bizonyára mindenki jól emlékszik, ott alapvető ismeretekről (a Map és az Apply függvényről) volt szó, itt viszont a másik végletről. Egészen összetett feladatok ellátására képes függvényekről.  (Képünk forrása: Computational intelligence, wolframalpha.com.) Tovább...

2019 decemberében a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének vendége volt Philip Maini, az Oxfordi Egyetem professzora, a matematika biológiai alkalmazásainak világszerte egyik legnevesebb kutatója. Érdekes előadásáról, amelyet A biológiai és kémiai önszerveződés matematikája címmel tartott a Bolyai Intézet hagyományos karácsonyi szemináriumán, Dénes Attila számol be. Tovább…

A fejlett országokban is megfigyelhető az az aggasztó jelenség, hogy csökken a diákok érdeklődése a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok iránt, miközben egyre nagyobb szükség van ezeken a területeken széles látókörrel, komplex problémamegoldó képességgel és nagyfokú flexibilitással  rendelkező szakemberekre. A BME Természettudományi Kara Science Camp néven 2016. óta szervez ingyenes természettudományos tábort hazai és határon túli középiskolás diákoknak. Lángné Lázi Márta számol be az eddigi tapasztalatokról. Tovább…

Az előző évtizedben két olyan matematikust is Fields-éremmel díjaztak (Cédric Villani 2010, Alessio Figalli 2018), akiknek munkájában az optimális transzport probléma jelentős szerepet játszott. A probléma születését Gaspard Monge 1781-ben publikált művéhez, (egyik) újászületését pedig Leonyid Vitaljevics Kantorovics 1942-es dolgozatához kötik. (Ő látható címképünkön, Petrov-Vodkin 1938-ban készült festményén.) Ebben a rövid írásban Titkos Tamás bemutatja a transzport probléma Monge- és Kantorovics-féle megfogalmazásait. Tovább...

A Bolyai János Matematikai Társulat 2019-es díjainak kiosztására, valamint a Kürschák József Matematikai Tanulóverseny és a Schweitzer Miklós Matematikai Emlékverseny eredményhirdetésére december 11-én került sor. A Szele Tibor Emlékérem, a Grünwald Géza Emlékérem, a Farkas Gyula Emlékdíj és a Rényi Kató Emlékdíj szabályzata, megemlékezve a névadókról is, a Társulat honlapján itt olvasható. Híradásunk ismerteti a díjazottakat, akiknek nevére kattintva olvashatják méltatásukat.Tovább...

A matematika és fizika tudománya évszázadok óta kart karba öltve fejlődik. A fizika a matematika nyelvén fogalmazza meg törvényeit, igényei pedig hatással vannak a matematika fejlődésére. Az iskolában azonban találkozunk azzal a problémával, hogy fizikaórán már alkalmazás szinten kellene használni a tanulónak olyan matematikai összefüggéseket, amelyekkel a matematikaórán még alig, vagy egyáltalán nem találkozott. A fizikatanár sokszor rákényszerül arra, hogy bevezesse a hiányzó matematikai ismereteket. Bakosné Novák Andrea saját tapasztalait is átadja, bemutatva, milyen lehetőségeket ad hozzá a matematika tanításához a fizika. Tovább...

Jim Holt legújabb könyve nemrég jelent meg Magyarországon Jakabffy Éva és Jakabffy Imre fordításában, a Typotex Kiadó gondozásában. Az ismertetett témák tág területen kalandoznak: találkozhatunk a Riemann-sejtéssel és a négyszíntétellel, húrelmélettel és az univerzum végére vonatkozó elméletekkel, olvashatunk Ada Byron és a számítógéptudomány kapcsolatáról, vagy éppen az idő természetéről és az eugenetikáról. Lángi Zsolt recenziója itt olvasható. Tovább...

2018. júniusi számunkban értesülhettek a 2. Formális reakciókinetikai szimpóziumról. 2020. január 9.-én és 10.-én sor került a harmadikra is a BME H épületében, evvel a címmel: 3rd Workshop on Formal Reaction Kinetics and Related Areas. A szűk értelemben vett elmélet mellett tehát idén helyet kaphattak járványtani, génszabályozási vagy rákkutatási témák is. Bővült a résztvevők és az érdeklődő intézmények, országok száma. A miniszimpóziumról Tóth János minibeszámolója következik. (Bevezető képünket a molekulák ritka és sűrű ütközéseiről Sadi Carnot készítette.)Tovább…